Forsiden

Høringssvar fra Olaf Døble

Dato: 04.09.2019

Til NVE Fra Olaf Døble 04.09.2019

Høringsuttalelse til NVE forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land

Trekkfugl-ruter innover land i Sør-Norge.

I forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land, oppfordres det i Del D 41.2 «Usikkerhet», om å komme med oppdatering av viktige interesser, dette gjelder for eksempel fugletrekk.

Her er oppdatering av trekkruter innover land i Sør-Norge og da spesielt i Lindesnes kommune hvor jeg er kjent. Se vedlegg A og B.

Fugletrekket følger vestkysten av Danmark og gjør landfall i området Skjernrøya og Hille utenfor Mandal, videre til hekkeområdene innover landet. Dette er hoved innfallsruta for trekkfugler innover Norges land. Vindmøller her vil ha uante konsekvenser, først for fuglefaunaen og senere for balansen i insekts faunaen.

Trekk-retninga for grågåsa innover landet går rett over Døble, se vedlegg A samt bilde tatt 30mars 2019. Det samme gjelder andre trekkfugler, Linerla kom 14 april i år og Gjøken kom 14mai. Pluss et utall andre fugler som kommer til dette område og som skal videre nordover.

Gjøken er avhengig av et stort antall «vertsfugler». Flere rødlista arter er registret i området. Det er et skjørt økosystem.

Døble og Gåseland er nabogårder, det er ikke for ingenting at det heter Gåseland. Gåsene og da spesielt gåsetrekket gav høyst sannsynlig navnet til gården for mange hundre år siden.

Området ved Gåseland (Statlig godkjent friluftsområde) og Døble og videre nordover heiene er et helt unikt landskapsområde og et økosystem med svært mange biotoper som tiltrekker seg mange trekkfugler. Yrende fugleliv og de fleste fuglene er trekkfugler.

Området karakteriseres med svært mange vann, store og små, mange er myrvann med tilgrensede våtmarksområder, store sammenhengende myrområder, lynghei, fjellgress, furuåser, snaufjell, barskog, løvskog i liene og dyrka mark, se vedlegg C.

Vindmøller i denne trekkruta og i område vil være helt ødeleggende for fuglelivet og det biologiske mangfoldet her og for heiene og fjellet videre nordover.

Det er bundet store mengder CO2 i myrer, jordsmonn, vegetasjon og trær i området.

Hele område må ekskluderes for vindkraft-utbygging; både ut fra et naturmangfoldsperspektiv og friluftsinteresser, i tillegg bor her folk og det er mange hytter, både spredt hyttebebyggelse og hyttefelt. Analysen utført av miljødirektoratet tar alt for lite hensyn til dagens bruk og naturmangfold, økologi etc.

Refererer til «Miljødirektoratets forslag til nye eksklusjoner basert på den tematiske analysen av miljøverdier». Det anbefales på det sterkeste at de nordvestlige delen av Lindesnes kommune samt naturlig tilgrensede områder i Lyngdal og Audnedal inkluderes i 12-A. Det vil si, ekskluderes for vindkraftutbygging, se skravert område i vedlegg D.

Vedlegg A: Trekkrute med bilde tatt 30mars 2019 på Døble

Vedlegg B: Område Lindesnes kommune markert i vedlegg A

Vedlegg C: Utsnitt fra tur og opplevelseskart for Region Mandal inklusiv Lindesnes kommune

Vedlegg D: Forslag til utvidelse av Eksklusjonsforslag 12-A område

Vedlegg