Høringssvar fra Helga Lotherington Fager-Botnen

Dato: 27.09.2019

Høringssvar
FORSLAG TIL NASJONAL RAMME FOR VINDKRAFT PÅ LAND

Nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land fremstår som en distraksjon fra de mange lokale konfliktene rundt pågående utbygging av landbasert vindkraftindustri. Omfanget vindkraft som allerede er installert, og der det bygges ut nå, forårsaker irreversible skader på urørt natur for vår og for kommende generasjoner. Med 800m sprengt og planert industrivei per turbin, der over 500 turbiner allerede er installert per 2019, er dette å anse som en rasering av norsk natur. Dette er uakseptabelt.

I 2017 var vindkraftproduksjonen <3TWh, dette produsert på da 468 turbiner.
I 2018 var vindkraftproduksjonen 3,9 TWh, noe som tilsvarte 2,6 % av den totale kraftproduksjonen i Norge. Sett i lys av de 18,5 TWh vi eksporterte samme år, blir denne massive industriutbyggingen i norsk natur for noen skarve TWh meningsløs. (SSB, 2019)

Når det påstås (ZERO, 2019) at naturmangfoldet vårt (den artsmangfoldkrisen vi står i i tillegg til klimakrisen) er sterkt truet av klimaendringene, som en rettferdiggjøring av den trusselen mot artsmangfoldet vindkraft faktisk utgjør – så stemmer dette i liten grad. I følge Artsdatabanken berøres ni av ti truete arter i Norge av arealendringer som følge av menneskelig påvirkning. Dette er altså den største trusselen mot truete arter i Norge. (Henriksen S og Hilmo O, 2015)
Jeg vil også påpeke at av veilederne som har blitt brukt for å tildele konsesjoner frem til i dag er enkelte så gamle at de vanskelig kan kalles oppdaterte. Eksempelvis er den for fugl fra 2008, rein 2008 og støy fra 2014. (NVE, 2019) Om vi da tar i betraktning at konsesjonene gitt frem til idag står gjeldende i fem år, altså at de kan vente med utbyggingen i inntil fem år, vil vurderingsgrunnlaget for naturmangfoldet og dyrelivet i et konsensjonsområde allerede være utdatert.

Et annet moment i prosessen for å forme nasjonal ramme for vindkraftutbygging på land som jeg stiller meg sterkt kritisk til er spesifikt Miljødirektoratets rolle og det oppdraget fikk i denne forbindelse. Dette bestod av å finne de områdene som ikke er egnet.
Under presentasjonen 1. april 2019 forteller Miljødirektoratets prosjektleder Svein Skogen tydelig hvor bakstreversk og krevende dette har vært.
«Til selve oppdraget vårt vi har fått et slags invers oppdrag i forhold til det NVE har fått, Altså at vi skulle finne de områdene som ikke er akseptable, hvor av det da blir et eksklusjonkart. Vi leverte et oppsett i februar. Det å finne ikke egnede områder i et helt stort land med mange ting å ta stilling til og det har vært veldig utfordrende, grensen til umulig, men vi anser det dog som forsvarlig å levere noe. Her er det et sett med , det er mange data som mangler, det er mange datasett som ikke er komplette. Det er mye rart som ikke er sammenlignbart. Det er veldig mye som er vanskelig.» (NVE, 2019, 1:24:18)

Som et resultat av dette krever jeg at NVE og resten av apparatet setter en full stopp av all pågående utbygging, samt fryse alle konsesjonssøknader og revurdere allerede gitte konsesjoner.
Skal dette arbeidet gjenopptas må det være et minstekrav at de behandles individuelt, hvor Miljødirektoratet tar stilling til området det søkes om basert på de nye og oppdaterte temarapportene utarbeidet av miljødir for denne rammeplanen, samt at lokale avgjørelser og eventuelle avslag behandles som en vetorett lokale myndigheter fortjener å ha.

Helga Lotherington Fager-Botnen,
3262 Larvik

Litteraturliste

Henriksen S og Hilmo O (2015, 17. november) Påvirkningsfaktorer. Norsk rødliste for arter 2015. Artsdatabanken. Nedlastet 25. september 2019 fra https://www.artsdatabanken.no/Rodliste/Pavirkningsfaktorer#195095

Norges Vassdrag- og Energidirektorat. (2019, 1. april) Lansering av Nasjonal ramme for Vindkraft. [Videoklipp]. Hentet fra https://www.nve.no/nasjonal-ramme-for-vindkraft/

Norges Vassdrag- og Energidirektorat. (2019, 23. april) Veiledere og rapporter. Nedlastet 23. september 2019 fra https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonsbehandling-av-vindkraftutbygging/veiledere-og-rapporter/?ref=mainmenu

Statistisk Sentralbyrå. (2019, 7. februar) Rekordstor Vindkraftproduksjon. Nedlastet 20. september 2019 fra https://www.ssb.no/energi-og-industri/artikler-og-publikasjoner/rekordstor-vindkraftproduksjon

ZERO. (2019, 6. mai) Spørsmål og svar om vindkraft. Nedlastet 20. september 2019 fra https://zero.no/sporsmal-og-svar-om-vindkraft/