Forsiden

Høringssvar fra NRLs-Ungdomsutvalg

Dato: 29.09.2019

NRLs Ungdomsutvalg

v/ leder

Andsvatent

9310

Sørreisa

__________________________________________________________________________

Andsvatnet den 29.09.2019

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Høringsuttalelse om forslag til Nasjonal ramme for vindkraft

NRLs Ungdomsutvalg (NRL-U) viser til forslaget til Nasjonal ramme for vindkraft, og til høringsuttalelsen fra Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) av 14.08.d.å.

NRL-U støtter høringsuttalelsen fra NRL, og vil også komme med en egen uttalelse til forslaget.

NRL-U viser til at mange vindkraftanlegg allerede er etablert, og at Nasjonal ramme for vindkraft derfor burde ha vært utarbeidet i god tid før de første utbyggingene tok til. Vi representerer ungdommen i reindriften, og det er med stor bekymring vi ser at våre beitearealer stadig nedbygges. Vi registrerer at vindkraft blir betegnet som såkalt «grønn energi», men for oss handler dette om permanente ødeleggelser av sårbare og hittil inngrepsfrie naturområder, og hvor utbyggingene er fundert på et heller sviktende faglig grunnlag. Dette handler om vårt liv , kultur ,framtid og eksistens og ikke minst tradisjon , og vi kan ikke akseptere at det gjennomføres slike massive naturødeleggelser under dekket av «grønn energi».

Vi vil i denne sammenheng særlig få vise til at FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, nylig har besøkt Norge, og hvor han etter dette besøket har utarbeidet rapporten Norway – End of Mission Statement av 23. september d.å. Her retter han bl.a fokus på forholdet mellom urfolk, menneskerettigheter og miljø, hvor han understreker at Norges mangeårige og pågående lederskap på internasjonalt nivå har vært rettet mot å beskytte miljø og menneskerettigheter. Boyd mener derfor at Norge bør ta initiativ til å få utarbeidet en modell for hvordan verden kan beskytte urfolksrettigheter og miljøet, herunder også rette fokus på sammenhengen mellom menneskerettigheter, sunne økosystemer og menneskers helse. Han påpeker også at Norge bør doble innsatsen i forhold til å sikre at samenes rett til et fritt og forhåndsinformert samtykke blir etterlevet, slik det følger av FNs Urfolkserklæring.

I utkastet til Nasjonal ramme for vindkraft heter det at hensynet til reindriften er ivaretatt, men harmonerer lite med for de utpekte områdene som dekker om lag 60 % av reinbeitearealene i de sørsamiske området. Det kan vi ikke akseptere. I likhet med NRL mener vi at all landbasert vindkraftutbygging må erstattes med vindkraftproduksjon til havs.

NRL-U synes det er bra at det er utarbeidet en egen rapport om det folkerettslige vernet av samiske interesser i konsesjonsbehandlingen, men mener det er en mangel i rapporten når prinsippet om informert samtykke ikke problematiseres. NRL-U vil også understreke at det er de samlede effektene av alle inngrep som gir det riktige bildet av hvordan et tiltak vil påvirke reindriften, og at alle slike saker må behandles etter et føre-var-prinsipp, jfr. naturmangfoldloven § 9.

NRL-U deler også NRLs syn om at reindriftens erfaringsbaserte- og tradisjonelle kunnskaper skal inngå som kunnskapsgrunnlag, slik det er nedfelt i naturmangfoldloven § 8 andre ledd. Dette må respekteres i alle saker som berører reindriftens beitearealer. Videre må de konsekvensutredninger som utarbeides i forbindelse med vindkraftanlegg, være gjenkjennbar for berørte distrikt og oppfattes som legitime i næringen.

NRL-U mener det er bekymringsverdig når man ser stadige planer om tiltak som medfører inngrep til at reindriften. Næringen er allerede er hardt belastet med inngrep, og de fleste distriktene er langt over tålegrensen for ytterligere inngrep. I likhet med NRL mener vi at flytt- og trekkleier, kalvingsland og minimumsbeiter må inngå i kategorien «Harde eksklusjoner», fordi dette er minimumsfaktorer for reinens reproduksjon og næringens driftsstruktur. Det er også minimumsfaktorer for at vi unge skal kunne leve av reindriften også i framtiden.

NRL-U kan på grunnlag av dette ikke støtte Nasjonal ramme for vindkraft.

Mvh

NRLs ungdomsutvalg

v/ Leder

Per Thomas Oskal