Høringssvar fra Martine Moen

Dato: 12.08.2019

NEI til vindkraft i Kvinnherad.

Jeg vil med dette vise min tydelige motstand mot vindkraft i Kvinnherad kommune.

Med kun 0,3% av befolkningen og 0,3% av arealet bidrar Kvinnherad kommune allerede med ca. 3% av landets energiproduksjon. Kvinnherad har med andre ord allerede bygd ut mange vassdrag for å produsere energi. Likevel er det fortsatt en god del urørt natur igjen. Denne vil i stor grad bli utbygd og ødelagt med den foreslåtte vindkraftutbyggingen.
Naturen som ikke er utbygd eller lite utbygd i Kvinnherad, er av så stor lokal, regional og nasjonal verdi for friluftsliv og reiseliv, at den ikke bør bygges ut til vindkraftformål.

Natur, kultur og friluftsverdiene er av stor betydning for livskvaliteten og helsen til innbyggerne i Kvinnherad. Den urørte naturen er også viktig for bosetning, reiseliv, drikkevann, jakt og fiske, og en eventuell utbygging vil ha store negative konsekvenser for disse verdiene for denne, og fremtidige generasjoner.

Det er fullstendig uansvarlig at en feilslått og forhasta klimapolitikk skal gi store negative konsekvenser for et helt lokalsamfunn og fremtidige generasjoner.

Jeg krever at Kvinnherad kommune blir tatt ut av planen.