Forsiden

Høringssvar fra Reinbeitedistrikt 4/5 B/5 C Skogerøya/Spurveneset/Sør-Varanger vinterbeite

Dato: 30.09.2019

Magga-siidaen har sine beiteområder i 4/5 B/5 C (Skogerøya/Spurveneset/Sør-Varanger Vinterbeite) i Sør-Varanger Kommune. Vi vil på et prinsippielt grunnlag uttrykke støtte til utvikling av fornybar energi. Likevel ser vi at dette ikke er forenelig med reindrift slik vi har drevet i mange generasjoner tilbake, med nogenlunde samme reintall i nær 100 år.

Utbygging av vindkraftindustri vil medføre vil medføre beitetap gjennom at reinens områder forstyrres både under utbygging og drift. Det er kjent fra forskning at også vindmøller med tilhørende kraftlinjer medfører betydelig unnvikelse, og vil medføre tap av beiteareal. Det vises til forskning på korona-stråling fra kraftlinjer samt lydforstyrrelser.

Det er stor interesse for vindkraftutbygging, særlig i Finnmark. Vi hører stadig om store internasjonale industriselskaper som vil ta våre områder ibruk til kraftproduksjon. Vi vil påpeke at vår kommune er brukt til gruvedrift, og det er mineralleting årlig i flere områder. Det er planlagt havneutbygginger med tilhørende stamnett-terminal, internasjonal storhavn for å serve nordøstpassasjen, tilhørende jernbaneutbygging både Nordnorgesbane og internasjonal tilknytning via Rovaniemi. I tillegg er det en rekke andre industriprosjekter med oljeomlasting/oljeterminal, basevirksomhet for olje- og gassleting og –produksjon i Barentshavet, samt gjenåpning av Sydvaranger Gruve, der det også har vært foreslått vindkraftindustri.

Vår tålegrense er nådd, og vi er fornøyd med at vårt område ikke vurderes som egnet til vindkraftindustri. Vi vil likevel påpeke at det ikke er mulig i det lange løp å tillate vindkraftindustri i reinbeiteland noen steder, dersom Staten skal overholde grunnlovens § 108 a samt internasjonale konvensjoner