Forsiden

Høringssvar fra Astrid Ellard

Dato: 01.10.2019

Høringssvar angående nasjonal ramme for vindkraft på land.

1: Uberørt natur i hele Norge og særlig kystkommuner og fjordområder, med attraktive områder for naturopplevelser og rekreasjon for befolkningen, og i turistsammenheng, samt fjellområder der befolkningen lever av reindrift, og der naturvernhensyn må tas for å ivareta biologisk mangfold og fugle- og dyrearter, er gitt regjeringen en særlig ansvar å forvalte. Vindturbiner er en direkte trussel i slike områder i Norge.

2. Retten til lokalt selvstyre i kommune skal være grunnleggende i avgjørelse om konsesjoner ved kraftutbygging i alle Norges kommuner. Plan for mulig utbygging av kraft skal gi grunnlag for kommunenes beslutninger på best mulig måte og det skal stilles sterke krav til kvalitet og bredde inkludert de miljømessige og vernefaglige vurderinger og konsekvenser ved en beslutning om utbygging og naturinnngrep. Dette gjelder i særskilt grad også drikkevann.

3. Det må være et krav at områder i nærheten av naturreservater spares. Industri i nærheten av reservater og våtmarksområder kan ikke aksepteres. Dette vil være brudd på internasjonale forpliktelser og norsk lovverk.

4. Kystlynghei, boreal regnskog og verneverdige kulturområder må tas særskilt vare på.

5. Det må være særdeles strenge krav med tanke på rødlistede plante-, dyre- og fuglearter! Dette må utredes grundig før eventuell behandling.

6. Videresalg av innvilgede konsesjoner til utenlandske aktører og investorer eller utenlandske myndigheter, vil være i strid med forutsetning for konsesjon og i strid med Grunnloven. Norsk natur skal tilhøre Norge og den norske befolkning og landets etterkommende generasjoner.

7. Stat og regjering, valgt av folket, skal ikke forplikte seg til å redde Europas etterspørsel etter kraft, men foran alt sikre landets innbyggere og deres behov for stabil og rimelig strømforsyning. Strøm er et grunnleggende gode i et land med kalde årstider, og der befolkningen skal ha lik rett til denne gode uavhengig av inntekt.

8. Vindkraftindustri i fjell- og kystområder må unngås i størst mulig utstrekning da veier og utbygde områder gjør uopprettelig skade i naturen. Norske myndigheter må være i ett med befolkningen og tenke bærekraftige og langsiktige løsninger for fremtidige generasjoner i Norge. langsiktig. Vindkraft er en kortsiktig investering som gir svært alvorlige konsekvenser for mennesker, dyr, miljø og natur.

9. Jf pkt 2 skal innbyggerne og lokalt selvstyre sikres medbestemmelse gjennom folkeavstemming dersom dette kreves av minst 20 % av kommunens innbyggere. På grunnlag av dette kan politikerne ta bestemmelsene om konsesjoner.

10. Støy må utredes grundig, både støy og infralyd. Før dette er vurdert grundig bør det ikke gis konsesjoner i nærheten av bebyggelse eller i områder med hekking, vernede dyre- og fuglebestander og ellers påvist variert dyreliv.

11. Vindkraft på land må avsluttes og reverseres der det er mulig, og der det er påvist saksbehandlingsfeil, eller manglende konsekvensanalyser, eller det er påvist skader på dyr, fugleliv eller på annet vis i naturen eller i næringssammenheng som følge av utbyggingen. Det er en menneskerett at de som bor og lever ved kysten skal ha ren og uberørt natur.

12. Landets innbyggere må høres og taus kunnskap fra kulturinstitusjoner, kunnskap fra lokale kjentmenn, samer og naturkjennere, dyre- og fugleekspertise må brukes. Befolkningens kjærlighet til naturen må respekteres. Kystområdene og Norges fantastiske og rene natur er som klodens regnskog for Norges befolkning. Det er en integrert del av oss selv. Trues vår natur trues menneskeselvet.

Astrid Ellard