Forsiden

Høringssvar fra Gressåmoen Fjellgård

Dato: 29.09.2019

Høring vedrørende nasjonal ramme for vindkraft

Vi viser til NVE sitt høringsnotat angående nasjonal ramme for vindkraft på land. Vi vil få frem at vi er generelt negative til vindkraft. Men i dette høringssvaret vil vi fokusere på vårt nærområde i Snåsafjellene. Vi som eier og driver Gressåmoen fjellgård i Snåsa synes det er svært uheldig at Snåsa er med i nasjonal ramme for vindkraft. Det er med stor uro og undring vi ser at grensa er opptegnet inne i Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark og nær vår fjellgård.

16.3 Dette området mellom Snåsa og Lierne er at av de siste store sammenhengende villmarksområdene i Norge. Blåfjella-Skjækerfjella er an av Norges største nasjonalparker. Derfor må NVE etablere vindparker langt unna buffersonen.

17.3 Området oppleves som autentisk og en vindpark vil oppfattes som et svært forstyrrende element i opplevelsen av naturen. Terrenget her inne er preget av et åpent landskap med lange linjer og horisonter. Slake fjell med noen enkelttopper. Man ser derfor veldig langt og kan se vindturbiner på lang avstand.

18.3 Naturen rundt Gressåmoen er villmark og lite tilrettelagt og innehar dermed kvaliteter som blir stadig mer etterspurt i dag. Det at det er mindre turister her enn i kjente destinasjoner som f.eks. Jotunheimen, er Snåsas styrke og egenart. At naturen her er langt til fjells og mer utilgjengelig for fjellturister gjør at man kan man gå dagesvis uten å treffe folk her. Slik type friluftsliv er det stadig vanskelig å finne i Norge. Dette gjør at naturen her verdifull og man vil ikke finne alternative friluftsområder. Naturen her har sin egen egenverdi som ikke kan måles direkte i kroner. Slik sett bør vindkraft etableres der det allerede er infrastruktur og store naturinngrep.

19.3 Gressåmoen er en fredet fjellgård og fredet kulturlandskap med hus fra 1700-1800 tallet. Vi har verken strøm eller mobildekning og kan tilby turister en sjelden friplass fra dagens moderne samfunn. Gården er en gammel skysstasjon i fjellet mellom Snåsa og Lierne. Det er mange gamle spor etter ferdselsårer i området bl.a. prestveien. Fjernvirkningen av en vindpark vil være tilstede, selv om grensa er tegnet opp litt vest for fjellgården.

For kapitel 16,17,18 og 19 er det bekymringsfullt at det er mangelfull kunnskap på disse områdene og at prioriteringen vil bli nedprioritert. Kunnskapen om disse temaene må bli bedre før videre arbeid med etablering av vindparker.

Med plassering av vindturbiner og tilhørende infrastruktur i Snåsa vil dette områdets karakter bli totalt forandret og ha en negativ påvirkning av opplevelsen av nasjonalparken og fjellgården.

Kommunenes mening bør bli tillagt mere vekt enn nasjonal interesse. Grunneier må få full innflytelse. Ekspropiasjonsretten ihht vindkraft må opphøre.

Mvh

Gressåmoen fjellgård

v/ Bertil Aasheim