Høringssvar fra Songdalen kommune

Dato: 26.09.2019

Songdalen kommune

Kommunestyret i Songdalen gjorde i møte den 25.09.2019 følgende enstemmige vedtak:

"Kommunstyret slutter seg til fellesnemndas uttalelse vedr. nasjonal ramme for vindkraft".

Fellesnemnda for Songdalen, Søgne og Kristiansand behandlet saken i sitt møte den 27.08.2019, saksnr. 77/19, og gjorde der følgende enstemmige vedtak:

"1.

Nye Kristiansand kommune viser til vurderingene i saken og anbefaler at kriteriene for ekskludering av areal til utbygging av vindkraft utvides til også å omfattet viktige friluftsområder, uavhengig av om arealene er statlig sikret. Kristiansand kommune vil etter 1.1.2020 ha i overkant av 110.000 innbyggere og utgjør den absolutt største befolkningskonsentrasjonen på Agder. Friluftsområdene i indre Agder utgjør viktige friluftsområder, både sommer- og vinterstid. Utbygging av vindkraft i disse områdene vil være i konflikt med friluftsinteressene for både lokalbefolkningen og for befolkningen i Kristiansand og andre deler av Agder.

Økt satsing på utvikling av havvind basert på kunnskapen innen offshorerettet leverandørindustrimiljø vil kunne få stor betydning for lokalt næringsliv og bidra til utvikling av fornybar energi uten de store konfliktene som utbygging av vindkraft på land har vist seg å medføre. Nye Kristiansand kommune anbefaler at Olje - og energidepartementet øker innsatsen på dette området.

2.

Det skal legges betydelig vekt på lokale myndigheters innspill og medvikrning i lokale prosesser der vindmøller planlegges oppført.

3.

Fellesnemnda mener at en opprustning av eksisterende vannkraftverk må vurderes som en del av elforsyningen i Norge."