Forsiden

Høringssvar fra Orkland kommune

Dato: 24.09.2019

Vedtak i Fellesnemnda for Orkland 05.09.2019, sak 31/19:

 1. Orkland er opptatt av å ta vare på reindriftsinteresser og dermed sørsamisk kultur og næringsgrunnlag. Vinterbeiter er en begrensende faktor for reindrifta i Trollheimen, og så godt som alt av distriktets vinterbeiter ligger innenfor det utpekte området Indre Sør-Trøndelag.
 2. En eventuell utvidelse av området Indre Sør-Trøndelag vestover frarådes på det sterkeste på grunn av store reindrifts- og friluftsinteresser rundt Resfjellet og randsonen til Trollheimen landskapsvernområde.
 3. Det er tatt lite hensyn til viktige friluftsinteresser, inkludert jakt, fiske og naturbasert reiseliv. Orkland vil særlig peke på Søvasskjølen – Omnfjellet, Ilfjellet, Grefstofjellet, Losvåttån og fjellområdene i Snillfjord og Orkdal som svært viktige friluftsområder innen utredningsområdene. I et klima- og folkehelseperspektiv er det viktig å ha relativt uberørte naturområder innen kort reiseavstand for alle innbyggerne i den nye kommunen.
 4. Av miljømessige forhold vil Orkland særlig påpeke at et stort antall traner bruker områdene utpekt ved Ilfjellet til daglige trekk på høsten når de samles i Meldal. Daglige trekk i områder med vindkraftverk vil kunne påvirke tranebestanden regionalt eller nasjonalt. I Snillfjord har vi viktige hekkeområder for hubro, og det hekker både konge- og havørn i Orkdal og Snillfjord.
 5. Klimaregnskap ved utbygging som påvirker myr og våtmarker er for dårlig belyst i rammen. I våre myrrike områder må en vite at en eventuell utbygging gir en klimagevinst, og NVE oppfordres til å legge langt større vekt på dette ved utpeking av områder for framtidig vindkraft.

 6. Orkland har allerede tatt et betydelig ansvar for utbygging av vindkraft på land, med Geitfjellet under utbygging. Det vises for øvrig til kommunenes negative høringsuttalelser i konsesjonssøknaden om utbygging på Svarthammeren.

 7. For å nå målene i Parisavtalen om reduserte klimagassutspill oppfordrer Orkland om at det framover, til fordel for vindkraft på land, satses langt hardere på:

  a. En planmessig utbygging av flytende havbasert vindkraft.

  b. Oppgradering av eksisterende vannkraft og linjenett.

  c. Økt energieffektivisering.

  d. Desentralisert solenergi hvor takflater på boliger, driftsbygninger, næringsbygg og offentlige bygg benyttes til energiproduksjon.

  e. Økt satsing på bioenergi, og da spesielt biogass fra husdyrgjødsel, fiskeoppdrett og matavfall.

 8. For nærmere utdyping vises til saksframlegg.

Vedlegg