Høringssvar fra Agnar Bergo

Dato: 02.10.2019

Formålet med fornybar energi må være å utvikle den på naturens premisser. Å massivt bygge ned urørt natur for å «redde» natur er meningsløst og ikke bærekraftig.

Norges energiplotikk må satse på å redusere energibehovet gjennom å tilrettelegge og stimulere til teknologiutvikling og tiltak som bidrar til dette. Dette markedet har et større fremtidig potensiale enn vindkraft-teknologi - og noe som verden kommer til å etterspørre i overskuelig fremtid.

Prosessen så lang med å gi konsesjoner og sette i gang utbygninger har vært klandreverdig og ikke preget av sviktende kunnskap, innsikt og forsteåelse for de følger dette har.At regjering og Storting har latt dette skje, og støttet utbyggere og dermed utenlandske aktører - fremfor de norske borgere som blir skadelidene, er ikke vårt demokrati verdi og må få et etterspill.

Stopp all satsning på vindkraft i Norge.

Stopp alle invilgete konsesjoner og arebider som er i gang, og revurder de som er i drift.