Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 378479

Dato: 06.08.2019

Vededrørende nesjonal ramme for vindkraft.

Norges energibehov er i dag i stor grad sikkret via eksisterende vannkraft.
Forskning i regi NTNU konkluderer med at en oppgradering av eksisterende vannkraft langt på veg dekker det behov man har sett for seg med eksisterende og kommende utbygging av vindkraft.
En utvidelse av vannkraften vil kunne gi langt mer en all planlagt vindindustri på land.
Det er ikke vurdert hvor mye en oppgradering av eksisterende strømnett vil tilføre av energi på toppen av dette, men det er et uttalt potensial.
Summen av dette viser klart at det ikke er behov for den voldsomme utbygginga av vindkraft som er startet og forespeilet de neste år dersom man legger samme skatte avgifts og avskrivningsføringer for vannkraften som vindkraft.

På vegene av det norske folk tar man seg retten til å utbygge og sette i drift store områder med vindkraftanlegg -og dertil infrastruktur med tilførselsveger, kaianlegg for innførsel av kraftverk/vinger samt milevis med kabelgater i det som kun kan betegnes som URØRT natur.
Hvilket grunnlag har man for dette?
En kan sette spørsmålstegn med rekkefølgen det her arbeides. Man har så langt gitt bortimot 50! konsesjoner på slike kraftanlegg som skal oppføres innen 2021. Dette har man gjort uten noen overordnet nasjonal plan, uten og rådføre seg med det norske folk.
Når man nå fremlegger en høring for en slik nasjonal plan er det vel vitende om at de anlegg som eventuellt bygges etter 2021 vil være untatt subsidier -altså ulønsomme med dagens strømpriser.
Man kan undres om dette er en avledning kun for å føre fokus vekk fra allerede gitte konsesjoner som i seg selv vil være ødeleggende for all fremtid. Selv om vindturbinene blir fjærnet etter endt konsesjonstid vil skadene på natur og miljø ALDRIG kunne gjennopprettes.

Tap av fugleliv, støy, visuell forsøppling og tap av verdi på nærliggende eiendom vil jeg anta er nøyere beskrevet i flere uttalelser, så jeg går ikke nermere inn på det.

Det bes videre om at gitte konsesjoner som er under oppstart/ikke påbegynt får en ny behandling omgående.
Det er dokumentert store avvik mellom faktisk størrelse på turbiner som settes opp/ønskes satt opp kontra de som er lagt til grunn i eldre utredninger (konsesjonsutredninger fra 2000-2010) Dette medfører selvfølgelig helt andre påvirkninger på miljø, skyggekast, iskast, støy, visuell fremtoning, anleggsveger og kaianlegg for innføring m.m.

Sett i lys av alle Kommuner, Fylkesting, organisasjoner og øvrige innbyggere som nå sier klart NEI til mere av denne uønskede raseringen av vårt kjære land, ber jeg om at nasjonal ramme for vindkraft konkluderer med at slik aktivitet i urørt natur er uønsket/unhensiktsmessig og derav uaktuellt.