Forsiden

Høringssvar fra Bjørn Jarle Røgeberg

Dato: 01.10.2019

Vår felles kulturarv står på spill, den urørte naturen som norges befolkning er så stolte av og som er en del av vår identitet er i ferd med å bli borte. Vår identitet er i ferd med å bli tatt fra oss av våre folkevalgte og utenlands kapital. Dette føles som et mareritt og et overtramp av uante dimensjoner.

Man kan ikke redde klimaet ved å rasere naturen. Myr lagrer karbon i dødt organisk matriale i uforstyrret tilstand, myrinnholdet råtner og slipper ut CO2 hvis myra dreneres. Fjelltopper blir sprengt bort, det blir laget skjæringer i fjell og daler, myr blir drenert og fyllt igjen for å få laget milevis med anleggsveier til vindturbinene.

Det grønne skiftet som det så fint heter er alt annet enn et grønnt skifte, når det gjelder i energiform som vindkraftverk. Det påståes at vindkraftverk er klimanøytralt og den reneste energien som finnes, dette er en påstand som kan til nød holde i fastlands europa, men her i Norge holder ikke denne påstanden. I Norge har vi vannkraft og med oppgradering av turbiner og annet utstyr i sammenheng med dette kan man øke produksjonen betraktelig i Kwh/ Twh/ Gwh, uten å gjøre store inngrep i naturen og den norske folkesjela.

Vindturbiner avgir både infralyd og høyfrekvent lyd, med tanke på den Norske topografien bærer denne form for lyd lengre her til lands enn på en eng i Europa. Man tar fra nordmenn rekreasjonsområder og erstatter disse med et mareritt av infra og høyfrekvent lyd i tillegg til et blinkende mareritt etter mørkets frambrudd. Det er kun negative følger av å nedbygge norsk natur og erstatte naturen med industriområde.

Folkehelsa er på dagsorden og med disse enorme inngrepene vindkraftverk utgjør, vil flere oppleve at livskvaliteten blir tatt fra dem, man kan ikke erstatte urørt natur med et terapirom. Hvilke enorme beløp kommer dette til å utgjøre når arbeidsdyktige blir sykemeldt pga. vindturbiners negative signatur.

Drikkevann kan bli forurenset av hydraulikkolje fra turbiner, man får ferdselforbud i områder i vinterhalvåret grunnet iskast etc. allemannsretten forsvinner. Listen er lang, men det eneste som er sikkert er at vindkraftverk kun har negative konsekvenser for menneske, dyr, fugler, insekter, ja for det biologiske mangfold. Og det gjelder også det ansvar vi har i forhold til Grunnlovens §112.

Vi må også ta rapporten fra FN's naturpanel på største alvor, med vindturbiner gjøres det motsatte av det som står i denne.

Norge og det norske storting må også ta i betraktinig FN's bærekraftmål og i særdeleshet:

Punkt: 3 god helse.

Punkt: 6 rent vann og gode sanitærforhold.

Punkt: 7 ren energi for alle; her har vi vannkraft og vi kan utnytte kompetansen vi har innen geotermisk energi.

Punkt: 12 forsvarlig forbruk og produksjon.

Konsesjonsbehandlingene mangler også konsekvensutredninger, en nasjonal plan for utbygging av vindkraftverk har ikke blitt utarbeidet i Norge, dette er alvorlig. De konsesjoner som er gitt er gitt på feil grunnlag. Vindkraftverk som er påbegynt bør stoppes og vindkraftverk som har fått konsejon, men som ikke er påbegynt må trekkes tilbake. Kunnskapen vi har nå om vindkraftverk er så mye mer detaljert enn da tidligere konsesjoner ble gitt.

Jeg sier med dette NEI til rammeplanen og ønsker med dette at gitte konsesjoner blir trukket tilbake i mitt naturskjønne Agder.