Forsiden

Høringssvar fra Liv Eli Brynhildsvoll

Dato: 25.09.2019

Jeg støtter energimeldingen som Stortinget behandlet våren 2016, som bl.a. peker på behovet for utvikling av lønnsom vindkraft i Norge.

Med den storstilte elektrifiseringen som vi er i gang med, spesielt i transportsektoren, vil Norge på nokså kort sikt trenge mye mer elektrisk kraft enn vi har nå.

Verden har et stort og akutt behov for å kutte utslipp fra fossil forbrenning, og vi bør føle en forpliktelse til å utnytte tilgjengelige vindressurser – også på land.

Jeg mener det blir feil å betrakte vindkraft på land som et prinsipielt spørsmål. NVEs utredning peker på mange ulike hensyn vi må ta når konkrete områder/prosjekter skal igangsettes, og hvert konkrete prosjekt må gjennom en grundig konsesjonsbehandling.

Vi må som samfunn og borgere tåle å se at elektrisitet produseres og føres fram til oss som brukere. Jeg både bor og beveger meg i områder der høyspentmaster er tydelig til stede. I områder der det fra før av er synlige spor av menneskelig aktivitet (det være seg veier, toglinjer, industri, høyblokker osv.), må vi også kunne se vindmøller.