Forsiden

Høringssvar fra Marianne V. Chyba og Tom Ingebrigtsen

Dato: 30.09.2019

Merknader til forslag «Nasjonal ramme for vindkraft», NVE, 01.04.2019.

Gjelder område: 49 Sunnfjord og Sogn

· Generelt
Prinsippet som er lagt til grunn for etablering av vindkraft er ikke bærekraftig da det bygger på favoriserende skatteregler. Det kan oppnås store gevinster ved å gi tilsvarende skatteregler for fornying av eksisterende gamle vannkraftanlegg og overføringslinjer mellom landsdelene. Dette er tiltak som gir minimale nye inngrep i naturen og et betydelig bidrag ren kraft.
Nasjonal retningslinjer bør heller prioritere denne type tiltak og parallelt utarbeide forbedrede løsninger for vindkraft, fortrinnsvis til havs.

· Disponering av fellesarealer
Lokale rettigheter for grunneiere er ikke tiltenkt utleie av felles naturarealer til gigantiske installasjoner som vindmøller. Dette er ødeleggelse av felles natur og vesensforskjellig fra bruk av arealene til landbruk.
Bruk av felles naturarealer til formål vindmøller er derfor ikke akseptabelt.

· Eksisterende inngrep
Det er i området lite inngrep i ubebygde arealer utover støler og noen skogsbilveier. Turlagshytter er ikke etablert. Dette gjør store deler av arealet og spesielt deler øst for Sande svært attraktivt for friluftsliv. Nylagt kraftlinje som krysser Viksdalen er bevisst lagt lavt i terrenget for å gi færrest mulig negative effekter på landskapet.
Eventuell etablering av vindmøller derimot blir etablert på topp av fjellkjedene og på lokale høydedrag med tårn som er 5-8 ganger høyere enn kraftlinjemastene.
Etablering av vindmøller er av hensyn til landskapsverdier er derfor ikke akseptabelt.

· Sammenlikning med eksisterende kraftlinjer
Vi registrerer at vindmøller sammenliknes estetisk med eksisterende kraftlinjer. Dette er direkte misvisende da kraftlinjene har en mastehøyde 25-35 meter mens vindmøllene får en høyde på 200-250 meter. I tillegg er vindmøllenes utstrekning av helt andre dimensjoner enn for kraftlinjene.
Synsinntrykk er derfor dramatisk forskjellig fra eksisterende kraftlinjer
Sammenlikning av vindmøller med kraftlinjene er direkte misvisende og etablering av vindmøller uakseptabelt.

· Nasjonal turistveg
Nord-østre del av arealet grenser mot Nasjonal turistveg over Gaularfjellet. Eventuelle vindmøller øst for Sande vil bli synlige fra større deler av Gaularfjellet og således kunne medføre at vegens status blir endret. En endring vil kunne være svært negativ for turisttrafikken i området. Områdets attraktivitet for turister bygger i stor grad på uberørt natur og vassdrag.
Eventuell etablering av vindmøller er derfor uakseptabelt

· Snømengder og temperatur
Areal øst for Sande ligger på høyde 1000-1100 moh. Her er barskt vinterklima. Snømengdene må forventes å utgjøre 4-5 meter på mark. Til orientering har måler for snødybde på Gaularfjellet etablert på høyde 750 moh vist mer enn 4 meter snødybde i 3 vintre de siste 5 årene. Nedbørsmengdene i omsøkt areal er større og høyde over havet større enn på Gaularfjellet. Klimaet vil gi store utfordringer for drift i vinterhalvåret blant annet med brøyting av veger og ising av møllene. Bruk av kjemiske avisingsmidler i denne sammenheng er ikke aksepterbart.
Forholdene vil kunne gi store negative effekter for lokalmiljøet i vinterhalvåret.
Etablering av vindmøller er derfor ikke aksepterbart.

· Fysiske inngrep under bygging
Etablering av betongfundamenter for vindmøllene er i praksis ikke mulig å fjerne uten at det settes store spor i naturen. Fundamentene har et fotavtrykk anslagsvis 1000 m2 med store betongmengder. Til sammenlikning utgjør fotavtrykk for fundamenter for kraftlinjemaster mindre enn 50 m2.
Veganlegg i bratt og krevende terreng krever betydelige terrenginngrep med store skjæringer og fyllinger som vil bli svært synlige og ikke er reverserbare.

Forholdene gir store lokale negative effekter, og etablering av vindmøller er derfor ikke aksepterbart.

· Rapportens beskrivelse av områder
Det angis innledningsvis i rapporten at hvert område blir grundig gjennomgått og beskrevet.
Område 49 er omtalt på 5 sider. Området har utstrekning fra hav til høyfjell med svært varierende naturforhold. Det blir således meningsløst og direkte misvisende å hevde at dette er en grundig beskrivelse av området og dets påvirkede verdier.
Rapporten bygger derfor på manglende grunnlag, og etablering av vindmøller er ikke akseptabelt.

Konklusjon:

På bakgrunn av ovenstående krever vi at område 49 Sunnfjord og Sogn tas ut av Nasjonal Ramme for Vindkraft.

Med hilsen

Marianne V. Chyba, Tom Ingebrigtsen