Høringssvar fra Rita Vestfjell

Dato: 01.10.2019

Vi må verne om vår natur!
Natur omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.
Tap av natur er en like stor trussel som klimaendringene
Norge trenger ikke vindindustri: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep:
I tillegg til havørn, som er fredet i Norge, blir en rekke andre fugler og insekter drept i turbinene i vindkraftanleggene. (Smøla vindkraftverk har til dags dato tatt livet av 100 havørn, 200 Smølaryper og minimum ca 300 andre fugler fra oppstart til i dag)
Se vedlagt link til nrk.no:
https://www.nrk.no/norge/faktisk.no_-100-havorner-funnet-drept-av-vindturbiner-pa-smola-1.14723095
Hubro er en rødlistet fulg i Norge, den er i tillegg til andre fugler truet av vindkraftanlegg. Se vedlagt link fra kommunal-rapport.no:
https://kommunal-rapport.no/meninger/kommentar/2019/06/hubroen-taper-mot-vindturbiner
Enorme mengder innsekter blir drept som følge av vindkraft. Innsektene står på begynnelsen av næringskjeden vår, uten disse stopper bestøvning opp og det blir store ringvirkninger i naturen og næringskjeden vår. Se vedlagt link fra nrk.no:
https://www.nrk.no/norge/tysk-vindkraft-dreper-1200-tonn-insekter-arlig-1.14565780
INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr:
Dere velger å overkjøre lokalbefolkningen som må leve med lyd som går rett i kroppen og skaper stress, søvnmangel og påfølgende sykdom, som må leve med blinkende lys i toppen av mastene og skyggekast - en evig bevegelse. Som får ødelagt sine hjerteområder, sine fritidsområder, sine næringsområder og som i tillegg må betale utbygger gjennom "grønne sertifikater".
Regjeringen, NVE og OED må innhente kunnskaper og data fra andre land i verden og gjøre nytte av deres erfaringer med vindkraft. I både USA og Europa har man nå startet å fjerne vindturbiner da de er lite effektive og gjør mer skade enn nytte. Norge er pliktig å oppsøke den kunnskapen som allerede finnes internasjonalt på området og å ta denne kunnskapen i bruk i Norge. Det er ikke nødvendig å gjøre alle feilene selv, vi kan lære av andres erfaringer.
Vindkraft beslaglegger enorme mengder urørt natur.
FN har gitt ut to rapporter om to svært alvorlige miljøkriser i vår tid. Den første som kom i høst forteller om at tap av leveområder er årsaken til at så mye som en million arter står i fare for å dø ut. Den andre kriserapporten handler om vårt forbruk som utløser co2 til atmosfæren og skaper temperaturøkning, ekstremvær, ismelting og havøkning. Våre politikere har ingen plan om å redusere vår bruk av fossile drivstoffer på noen områder. Tvert i mot bygges det flere veier for å øke biltrafikken og det planlegges stadige utvidelser av eksisterende flyplasser, i tillegg til at det skal letebores etter olje i våre mest sårbare og fiskerike områder. Når vindindustrien har blitt ført fram som redningen, er dette basert på feilaktig gjengiving av tall.
Naturmangfoldsloven, ILO-konvensjonen og demokratiet overkjøres.
Hva med våre samiske reindriftsutøvere? Reindrindriftens omkostninger der reindrift blir umulig både på grunn av støy fra mastene, skjæringer og sprengningsstein som kan skade reinsdyrene, beite som blir ødelagt og iskast som kan ta livet av folk og dyr på flere hundremeter i diameter. Dette er overhodet ikke tatt med inn i regnskapet. Dette ville ha kostet enormt om utbygger og investorer skulle betale for hva de tar.
Vindindustrien er overhodet ikke lønnsom i de korte livsløpene til vindturbinene.
Alle gitt konsesjoner må sees på på nytt og ingen nye bør gies. Det bør legges et lokk på utbyggingen for å utrede alle konsekvenser.
Utbyggingene av Stokkfjellet, Frøya, Haramsøya, Finnskogen må stoppes. De andre konsesjonene må legges på is nå med en gang.
Urørt natur er den største ressursen verden har i dag. Og den blir av større og større verdi for hver dag som går ettersom mengden urørt natur i verden minker for hvert minutt. Urørt natur er allerede en mangelvare og gjør Norge til et populært turistmål hvorpå Norge tjener store summer. Norge bør satse på å selge sin urørte natur til turister i fremtiden også, og ha dette som inntektskilde fremfor å rasere naturen med vindturbiner.

Norge bør også se på hvor og hvordan vindturbinene produseres. Hvor skadelig for miljøet er det å produsere vindturbinene? Dette bør være en del av det totale regnskapet for hvor miljøvennlig vindkraft er.
Stopp all utbygging av vindkraft i Norge umiddelbart!
Sats på oppgradering av vannkraftverkene våre istedenfor.
Vi får aldri naturen tilbake!
Vennlig hilsen
Rita Vestfjell og Torgeir Jakobsen