Forsiden

Høringssvar fra Karin S N Leonhardsen

Dato: 26.09.2019

Fra Karin S N Leonhardsen

Helse og livskvalitet – uttalelse til Nasjonal ramme for vindkraft på land i Norge

Mye ny kunnskap er innhentet under arbeidet med rammen, og det er positivt.

Men «vi tar forbehold om at ikke alle relevante tema har blitt fanget opp» skriver NVE i forslaget til rammen. Det stemmer. Noe av det viktigste mangler – nemlig hvordan menneskers helse og livskvalitet påvirkes av vindkraftutbygging.

Støyplagene fra turbinene har blitt det største konfliktområdet for vindkraft ute i Europa. Noe av det samme kan skje her hos oss. Når det gis en vindkonsesjon gis det i realiteten en utslippstillatelse for støy fra noen av de største støykildene vi noen sinne har etablert i Norge.

Dertil kommer endringene i landskapet. Sorgen over tapt landskap og ødelagt natur rammer sterkt folks helse og livskvalitet.

Fra de første ryktene om vindkraftplaner til ferdig anlegg kan det gå mer enn ti år. År i konstant uvisshet og kamp mot utbygger, myndigheter og storkapital. Det skaper maktesløshet og fortvilelse. Når produksjonen er i gang innser folk at dette må de leve med natt og dag i uoverskuelig framtid, kanskje resten av livet. Støynivået oppfattes som mye mer slitsomt enn forutsatt og gledene ved friluftsliv med tur- og jaktopplevelser reduseres. Sikkerhetsventilen, muligheten til å ta seg inn igjen og samle nye krefter, forsvinner med naturbortfallet. Noe som kan ende i depresjon og stor sorg. For noen blir sorgen for tung å bære. En erfaring fra i sommer gjør at jeg kjenner at jeg er nødt for å fokuserer på dette temaet. Belastningen på helse og livskvalitet er så bekymringsfull, at den kan ikke overses. Vi har ikke flere å miste. Myndighetene er nødt for å ta dette på alvor.

«Minnesmerka over vindkraftspekulantane sine (u)gjerningar vil bli ståande. Berre tunge isbrear kan fjerne alle vegar, fjellskjeringar, og betongfundament. Kven kan opprette nye myrar som metanlager? Og kva med helse og livskvalitet for dyr og menneske? Kva med all splid som vert skapt i bygdene våre, der nokre få grunneigarar, gjerne med trussel om ekspropriasjon, gjev etter for at nokon skal profittere på felles natur og allemannsrett. Dei andre set att med sorg over dei øydelagde «horisontane». Det uttaler Harald Kjelstad, tidlegare administrerande direktør i SIVA.

Ødeleggelsene skjer altså samtidig som vi vet at naturen kan bidra positivt ved håndtering av stress, smerte, kriser og som mental avkopling – noe som etter hvert har blitt belagt med vitenskapelige fakta. Se rapport om Naturopplevelse, friluftsliv og vår psykiske helse;

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/md/vedlegg/rapporter/t-1474.pdf

Og Klima- og miljødepartementet sier om naturgoder i en artikkel av 29 juli 2019 at

" Alt frå den levande naturen som bidrar til menneskeleg velferd kallast naturgode, eller økosystemtenester. Naturgode er alt frå sopp og bær, til fotosyntese og flomdemping, og naturopplevingar. Naturen har uendeleg stor verdi for oss menneske».

https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/verdien-av-naturgoder/id2076782/

Kunnskap og erfaringer om dette kommer ikke fram i utbyggernes og NVEs presentasjoner. NVE må slutte å overse naturens egenverdi . Direktoratet har lenge opplevd motsetningene og protestene, men har de videreformidlet dette tydelig nok - oppover i systemet? De sentrale helsemyndighetene for eksempel, hva har de oppfattet av problemene? Det får vi en anelse om i departementets høringsuttalelse til rammen. Der står det;

"Helse-og omsorgsdepartementet har ingen merknader til saken".

Stortinget - som har satt det hele i gang - må ta signalene og se på virkningene. De folkevalgte må løfte endelig avgjørelse fra regjeringsnivået og selv sluttbehandle rammen og alt som har med vindkraft å gjøre. De må innse at vindkraft på land i Norge er en ulykke, for naturen, for biologisk mangfold, for lokale næringer, for reiseliv og friluftsliv, for naboer til anleggene og og ikke minst for innbyggernes generelle helse og livskvalitet, som påvirkes sterkt negativt. Dette må tas opp og belyses i full bredde. Her ligger nøkkelen til å forstå mye av den enorme motstanden mot vindkraft på land i Norge i dag.