Forsiden

Høringssvar fra Kongsberg SV

Dato: 27.09.2019

Høringsuttalelse til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

Fra Kongsberg SV

NVEs rapport ble sendt ut den 1. april 2019, med kart over de områdene som NVE mener er «de mest egnede områdene for lokalisering av ny vindkraft.» Rapporten ble lagt ut til høring med svarfrist den 1.10.2019.

Denne høringsuttalelsen gjelder område 54, med områdenavn «Grenseområdene Buskerud, Telemark og Vestfold».

NVE mener dette området er vel egnet for ny vindkraftutbygging, til tross for viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet friluftsliv. Dette sier NVE selv i rapporten. De sier også at «våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet.»

Kongsberg SV er uenig i den antakelsen. Det er svært sannsynlig at det blir et meget høyt konfliktnivå her hvis det skulle gis konsesjoner til utbygging innenfor dette området. Det er mange grunner til det:

Friluftsliv. Området ligger i skog- og fjellområder midt inne i et av de tettest befolkede delene av landet. Dette er «marka» for et svært stort antall mennesker i østlandsområdet. Det er rekreasjonsområde for folk fra Kongsberg, Notodden, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, hele Grenland med Porsgrunn og Skien. Det vil si folk fra Vestfold (innbyggertall 249 058; med en folketetthet på 108 mennesker pr. kvadratkilometer), Kongsberg i Buskerud (27 410 innbyggere), Grenland i Telemark (107 135) og Notodden i Telemark (12 664) Det gir en samlet befolkning på 396 267 i nærmeste omkrets rundt denne marka, altså nesten 400 000 mennesker. I tillegg kommer at dette skogs- og fjellområdet ligger kort vei fra andre folkerike byer som Drammen og Oslo.

Et stort antall turisthytter og stier viser at området er mye brukt. Til tross for et heller lite område, har de lokale Turistforeningene hele 10 hytter i området, med merka stier som vedlikeholdes: Sveinsbu, Styggmannshytta, Sørmyrseter, Ivarsbu, Darrebu, Solumhytta, Presteseter, Sommerseter, Fugleleiken, og Flekkerhytta.

Jeger- og fiskeforeninger fra omlandet tilbyr også overnatting i sine hytter, slik at det er til sammen 25 overnattingshytter i området.

Samtidig er det et område som har en forholdsvis mindre andel av private hytter, slik at område 54 utmerker seg ved en forholdsvis høy grad av urørt natur – hvis man sammenligner med andre fjellområder på Østlandet. Noe som antakelig kan forklare den høye populariteten og bruken av området.

Jeger- og fiskeforeningene i distriktet har også i en årrekke drevet kultivering av fiskevann, jakt og fiske er populært over hele området.

Det kjøres opp skiløyper om vinteren over det meste av området, også dette drevet av frivillige foreninger.

Bruken av området er i stadig vekst, flere frivillige organisasjoner rydder stadig flere stier i området – etter som friluftsliv får en større betydning helsemessig og rekreasjonsmessig.

Miljødirektoratets uttalelse om friluftsliv blir gjengitt i rapporten:

«I viktige friluftsområder med urørt preg og store opplevelseskvaliteter, vil etablering av vindkraftverk ifølge Miljødirektoratet alltid medføre negative virkninger for det opprinnelige friluftslivet. […] De mener det vil være stor konflikt ved etablering av vindkraftverk i statlig sikrede friluftslivsområder, bymarker og turområder uten tilrettelegging som er en del av sammenhengende naturområder med urørt preg. De trekker også fram at det er viktig å ivareta turistforeningenes hytter og koier samt løypenett, pilegrimsleder, gamle kongeveier og postveier i forbindelse med etablering av vindkraftverk.»

Etter Kongsberg SVs vurdering er hele område 54 et slikt «viktig friluftsområde» som Miljødirektoratet skildrer her.

Landskap og vern. Kongsberg SV er spesielt opptatt av nærheten til vernede områder. Området grenser opp mot Sauherad-Skrim naturreservat. I tillegg er det hele 8 mindre naturreservater i umiddelbar nærhet. Disse er vernet bl. a. som følge av landskapets spesielle geologi – det er i denne delen av område 54 innafor kambro-silurområdet i oslofeltet. Det gir i sin tur helt spesiell flora, spesielle landskapsformer med grotter og karstområder, spesielle myrer og spesielle innsjøer. Nå er dette tatt ut av området fra NVEs side, ut fra deres egne kategorier harde og myke eksklusjoner. Likevel mener vi dette er for dårlig, det blir et slags lappeteppe av vern og eksklusjoner, og det gir svært liten mening å bruke gjenværende lapper til utbygging av vindkraft.

Kongsberg SV er enig med Naturvernforbundet, som sier at vindkraftanlegg skal ikke plasseres i nærhet av verna områder eller nasjonalparker og naturreservater.

Da Gjærevollutvalget anbefalte Skrim vernet i 1986, skrev de i NOU 1986: Ny landsplan for nasjonalparker at «Skrim er en sentral del av et stort sammenhengende friluftsområde: Meheia, Sauheradfjellene, Vindfjelltraktene […] Området er av stor betydning som friluftsområde for Vestfold fylke, som helt mangler denne type naturområder.»

Skrim og Sauheradfjella naturreservat ble vernet i 2008, og på Miljødirektoratets hjemmeside står det at formålet med vernet er «å bevare et stort og sammenhengende skogområde der store deler er urørte eller tilnærmet urørte, som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv og naturlige prosesser i skog.»

Slik område 54 er tegnet inn på kartet, vil verneområdene bli liggende som et hull i en smultring inne i foreslåtte utbyggingsområder. Det vil forringe og muligens ødelegge mye av verdiene man her har prøvd å ta vare på, om anleggsveier og høye vindturbiner skulle omkranse dette friområdet. Og det vil helt ødelegge området som filuftsarena for de 400 000 menneskene som bor rundt området.

Enda viktigere i vår tid er ødeleggelsen av det som er innenfor området av flora og fauna og landskapsformer.

Sårbar flora, fauna og landskapstyper. Området nord for Skrim-Sauheradfjella naturreservat er som sagt i stor grad ekskludert av NVE selv. Området Ravalsjø-Lauar er det ikke, og her er det helt unike landskapstyper med flora og fauna som er enestående og sårbare. Dette gjelder innenfor den nordlige delen av område 54, men over hele det foreslåtte området er det nettopp preget av urørt natur, med fugl, fisk, dyreliv – skog, myrer, vann og avstand til menneskeskapte installasjoner som gjør dette området så verdifullt

Kongsberg SV er kjent med at flora, fauna og landskapstyper blir mer detaljert gjort rede for i høringssvar fra 49 frilufts-, naturvern og brukerforeninger i Vestfold, Telemark og Buskerud, og går derfor ikke videre inn på dette. Vi nøyer oss med å støtte det arbeidet disse foreningene har gjort. Vi vil også understreke at til tross for alt man har kartlagt i nevnte høringssvar, så er området i stor grad underregistrert. Det vil antakeligvis finnes mye mer.

Konklusjon. Klimakrisen tilsier at man må finne miljøvennlige måter å produsere kraft på. Vindkraft kan være en løsning på problemet. Men vindkraft på land medfører såpass store ødeleggelser innenfor den andre store trusselen vi møter i vår tid – nemlig utryddelsen av arter, fordi vi innskrenker disses leveområder – at etablering av vindkraftverk på land sannsynligvis ikke er det beste svaret.

Det var vel derfor Stortinget i sin tid bestilte en plan for det videre arbeidet med vindkraft. De ba om en plan som tok hensyn til natur og friluftsliv. Det ser ut som de har fått en plan som tar mer hensyn til lønnsomhet.

Kongsberg SV har i dette høringssvaret sett mest på virkningene for friluftsliv innenfor grenseområdene mellom Buskerud, Telemark og Vestfold. Virkningene for naturen i området er vel så viktige, men andre høringsinstanser svarer bedre på det enn vi kan gjøre.

Vår konklusjon er at hele område 54 bør tas ut av planen i sin helhet.

For Kongsberg SV

Toril Mesna