Forsiden

Høringssvar fra Guldseth utmarkslag

Dato: 28.09.2019

NVE

VINDMØLLER I RENSFJELL OG GRÅFJELL. TRØNDELAG

Guldseth utmarkslag er en sammenslutning av syv eiendommer i Rensfjell og Gråfjell. Vi ble kontaktet av EON i sin tid som ønsket å bygge syv møller på vårt område, men grunneierne gikk sterkt i mot dette. For oss er det viktig å ta vare på den naturen som våre forfedre har benyttet. Utmarka var særs viktig for Guldsethgrenda, og den ble brukt intensivt med seterbruk og utmarksslått i gamle dager.

Vi ønsker å påpeke en del forhold som vi anser som viktige:

1. Utmarkslaget har klart å bygge opp en livskraftig stamme av lirype. Gjennom fredning og streng forvaltning av stamfuglen, er det i dag et av de beste jaktområder i Trøndelag. Jakta drives med salg av jaktkort og ved utleie.

2. Det fins en liten koloni av fjellrype med et begrenset leveområde rundt toppen av Rensfjell. Vi anser bygging av vindmøller som en trussel mot bestanden.

3.Kongeørn, fjellvåk og jaktfalk holder til i Rensfjellet.

4. Rundt Sørungen er det bygd mange hytter de siste ti-årene. Vi grunneiere har lagt inn en frivillig "markagrense" for å sikre uberørt natur og turterreng utenfor. Opplevelsen av natur vil endres hvis det tillates bygging av vindmøller.

5. Vi har drevet kultivering av fiskevatna med utsetting av yngel og abdre tiltak. Det samme her: naturopplevelsen for sportsfiskerne forringes ved synet av vindmøller.

SAMMENFATNING: En vindmølleutbygging vil medføre en serie negative konsekvenser for naturen i våre områder. Den kan redusere lirypebestanden, true fjellrypebestanden, true rovfuglbestanden og redusere naturopplevelsen for hytte og friluftsfolk.