Forsiden

Høringssvar fra Svanhild Breive

Dato: 01.10.2019

Ingen naturområder i Norge er egnet for vindkraftutbygging! Vindkraftutbygging vil føre til store permanente ødeleggelser i Norsk sårbar natur, med store konsekvenser for fugleliv og dyreliv. Norge har allerede ofret store naturområder og vassdrag for vannkraftutbygging. Villreinen på Setesdal vesthei, som jeg kjenner til, lider fortsatt av neddemte trekkveier - en konsekvens som ikke ble forutsett under utbygging. Det er ikke før flere år etter en evt utbygging at man virkelig ser konsekvensene av en utbygging, og en slik risiko har vi ikke råd til å ta!

I dagens debatt om bærekraftig utvikling og fokus på å bevare urørt natur rundt omkring i verden - som det blir stadig mindre av - virker rasering av store naturområder i Norge til fordel for vindmøller helt absurd. Fugler blir det stadig færre av rundt omkring i verden, og vi vet at vindmøller dreper fugler i tusentall! Dyrelivet i områdene det er snakk om, vil også måtte vike på grunn av ødeleggelse av deres leveområder.

I tillegg vil vindkraftutbygging ødelegge for friluftslivsaktivitet. Stadig flere nordmenn driver med friluftslivsaktiviteter og vi må ta vare på de naturområdene vi har for en stadig økende aktivitet blant nordmenn. Det er heller ikke gjort gode nok vurderinger når det gjelder visuell og audiell forurensing fra disse anleggene!

Jeg mener forslaget om utbygging av vindkraft i norsk natur lider av kortsiktig planlegging og virker som et desperat forsøk på imøtekomme den akutte etterspørselen etter fornybar energi. Vi må tenke langsiktig - flere tusen år fremover!! - og da er ikke forslaget om å ofre urørt natur for vindmølleparker noe godt forslag!