Forsiden

Høringssvar fra Porten til Finnmark kaffeber og gårdsmat

Dato: 30.09.2019

Viser til forslaget om vindkraftindustri i Langfjorden, over fjellene i Alta kommune og Kvænangen kommune. Dette er en industri og anlegg som er svært uønsket og skadelig for næringslivet i området og speielt reiselivet og beitenæringene og for et omfattende friluftlivet i området og for bokvaliteten i dette vakre og fredelige området.

Området store potensiale som turisme i urørt natur gir området en høy kvalitet, og hele området er viktig og fruktbart reinbeite, bær og urter og har matproduksjon på land og i fjordene som en tradisjonelle næringer som den nye turismen bygger på.. Fjellområdene er rekreasjonsområde for et omland med 30.000 innbyggere fra Alta i øst til Nordreisa i vest.

Vindmøller vil ødelegge næringsliv og bostedene og har ingen plass i mine framtidsplaner som aktør i reiselivet og bygda Langfjordboten og bruker av områder i fjellene og i Kvænangen kommune.

Viser uttalelsene til Reinbeitedistriktene på begge sidene av fjorden og Sametingets uttalese som støttes fullt ut.

Jeg sier kraftig neitakk til alle former for vindmølle-industri i dette området og slik det er vist på et kart i vedleggene da det vil være en katastrofe for samfunnet og innbyggerne her.

hilsen

Randi Karlstrøm

Daglig leder Porten til Finnmark kaffebar og Gårdsmat