Forsiden

Høringssvar fra Stjørdal kommune

Dato: 26.08.2019

Uttalelse fra Stjørdal kommune

Høring - NVE's forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land


Stjørdal kommunestyre behandlet denne saken i møte 22.08.2019 og fattet til sak 55/19 slikt vedtak:

Vedtak i Kommunestyret - 22.08.2019
1. Stjørdal kommune er positiv til at det er utarbeidet forslag til en samla vurdering for aktuelle områder for vindkraft i Norge. Det er foretatt grundige vurderinger, Stjørdal savner imidlertid vurderinger i vårt område mht friluftsliv, verneområder mv. se pkt 2.

2. Aktuelle områder i Stjørdal i område 47 er svært viktige friluftsområder med Nevra naturreservat og Skarvan/Roltdalen nasjonalpark innafor grensene. Det arbeides med oppretting av ytterligere 2 naturreservat, Rennen og Leksa innafor områdegrensene.

Området er svært mye benyttet som frilufts- og idrettsområde med det regionale skianlegget Selbuskogen skisenter som det mest sentrale. Det er et omfattende løype- og sti-nett, mye hyttebebyggelse spesielt i Ytteråsenområdet, flere fjellstyrehytter og området er mye benyttet som inngang til Sylan/Roltdalen fjellområde med flere turistforeningshytter. Grenseområdet mot Vennafjellet i Malvik kommune er mye brukt med et godt løypenett og flere hytter med servering i skisesongen, Nevraområdet mot Malvik er også et populært turområde. Kommunens drikkevannsforsyning ligger midt i området i Stjørdal og har restriksjoner i kommuneplanens arealdel for nedslagsfeltet.l

3. Stjørdal kommune slutter seg til Trøndelag fylkestings vedtak i sak 58/19 hvor det gås mot ytterligere vindkraftutbygging på land i Trøndelag.

Behandling i Kommunestyret - 22.08.2019
Espen Myhr Grandalsmo (Rødt) fremmet følgende tilleggsforslag:

Stjørdal kommunestyre ber Olje- og energidepartementet fjerne kommunens områder fra nasjonal ramme for vindkraft på bakgrunn av konflikt med reindrift og store natur- og friluftslivsverdier.

Formannskapets innstilling pkt. 1 enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt. 2 enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling pkt. 3 enstemmig vedtatt.

Grandalsmo (Rødt) forslag falt 18 stemmer mot 23 stemmer.


Med hilsen

Leif Roar Skogmo/sign
spesialrådgiver
9076 0190
Dette brevet er signert elektronisk i Stjørdal kommune og har derfor ingen signatur.


Kopi til:
SELBU KOMMUNE Gjelbakken 15 7580 SELBU
MALVIK KOMMUNE Postboks 140 7551 HOMMELVIK