Forsiden

Høringssvar fra Arne Petersen

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt i mot all vindindustri på land i Norge.

Det vil bli store og irreversible inngrep i sårbar og verneverdig natur. Særlig vil de planlagte anleggene på Andøya og i Frafjordheiane i Rogaland påføre naturen og dyre/fuglelivet stor skade.

Støyforurensing for mennesker og dyr, som vil gå på helsa løs for mange.

Skader på fugl, utrydningstruede og fredede arter som havørn , kongeørn og ryper vil være svært utsatt i vindkraftområdene. Utbygger bør pålegges erstatningsansvar for hvert tilfelle av skade/død på truede arter.

Fare for forurensing av jord og grunnvann i forbindelse med uhell. Smøreolje og hydraulikkolje vil kunne forurense grunnvannet, og påvirke vannforsyningen til mennesker.

Store verditap på hus og hytter i nærheten av anleggene. Umulig å selge eiendommer nær vindkraftannleggene. Utbyggerne må pålegges erstatningsansvar for hus og hytteeiere!

Samfunnsøkonomisk er det ikke lønnsomt å bygge ut vindkraft, bedriftsøkonomisk vil anleggene være en gullgruve for noen få , derav utenlandske kapitaleiere, som tjener store penger på å rasere naturen, og samtidig får betalt av norske forbrukere. Dette er dypt urettferdig.

Vannkraftselskapene må få samme rammevilkår/skattefordeler som vindkraftutbyggerne. Ved oppgradering av vannkraftanleggene vil produksjonen kunne økes 30% , uten at det er nødvendig med store inngrep i naturen. Ulike vilkår er konkurransevridende !

Sandnes 1.oktober 2029

Arne Petersen