Forsiden

Høringssvar fra Silje Rodahl

Dato: 09.07.2019

Vindutbygging på land har vist seg å være tuftet på gale forutsetninger.

Det er beviselig drept over 100 havørn på Smøla etter at vindturbinene ble satt opp. Det kan ikke være slik at vi i Norge hevder å verne truede dyrearter og så plasserer gjenstander i deres habitat som tar livet av dem, delvis direkte ved å kveste dem og slå dem ihjel, og delvis indirekte ved å gjøre områdene ulevelige.

Verdien av urørt natur, truede arter og sårbare naturområder ser ikke ut til å vektlegges korrekt av NVE og det kan i tillegg se ut til å være for sterke koblinger mellom NVE og bransjen. Det er derfor på sin plass å vurdere både NVE sin habilitet og sin kunnskap.

Det er stor, og voksende, nasjonal motstand mot vindkraft på land. Norske myndigheter bør snarest utrede alternativer til vindkraft. Det bør også vurderes om ordningen med grønne sertifikater fungerer etter hensikten.

Når det gjelder NVE sitt forslag, er dette tuftet på såpass galt underlag at det bør forkastes i sin helhet. Nytt forslag, der både forskerrapoorter og FN sine anbefalinger omkring vern av uberørt natur er lagt til grunn, må utarbeides.