Høringssvar fra Romssa Sámi Searvi (Tromsø sameforening)

Dato: 01.10.2019

Romssa Sámi Searvi (Tromsø Sameforening) er et lokallag av Norske Samers Riksforbund (NSR) og slutter seg til NSRs høringsuttalelse.

Romssa Sámi Searvi viser til vedlagte årsmøteuttalelse om utbygging av Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya i Tromsø der vi legger vekt på at utbygging planlegges og igangsettes uten at samiske interesser eller interessene til lokalbefolkningen i området blir tatt med i betraktningen.

Vi håper at prosessene videre med Nasjonal ramme for vindkraft vil gjøre at samiske rettigheter blir tatt hensyn til i prosessen framover.

Årsmøteuttalelse:

Nei til vindpark på Kvaløya!

Årsmøtet i Romssa Sámi Searvi - NSR ser med uro på byggingen av vindkraftverk på Kvitfjell og Raudfjell på Kvaløya i Tromsø.

Norge er i dag selvforsynt med fornybar og klimavennlig vannkraft. Utbyggingen av vindkraftverk med de konsekvenser det har for reindriften i området og for lokale innbyggere virker derfor unødvendig da vi allerede har et energioverskudd i landet.

Svært ofte ser vi eksempler på at grønn energiutvikling, i dette tilfellet utvikling av vindkraftverk, planlegges og igangsettes uten at samiske interesser eller interessene til lokalbefolkningen i området blir tatt med i betraktningen. Lokalbefolkning, og reindrifts- og sauenæringene har motsatt seg vindkraftutbyggingen på Kvaløya, og i tillegg har lokale og statlige myndigheter som Tromsø kommune, Fylkesmannen i Troms og Mattilsynet satt foten ned for utbyggingen.

Årsmøtet i Romssa Sámi Searvi - NSR ønsker med dette å stille seg sammen med motstanderne mot utbyggingen, og vil minne om at den grønne energiutviklingen må ta hensyn til urfolksrettigheter i prosessen.

Ja til grønn energi, nei til vindpark på Kvaløya!

-----

Årsmøteuttalelsen ble vedtatt på årsmøtet i Romssa Sámi Searvi / Tromsø Sameforening - NSR onsdag 21. mars 2018.