Forsiden

Høringssvar fra Thorstein Marthinussen

Dato: 01.10.2019

Jeg er sterkt imot NVEs forslag: Vindkraftutbygging innebærer store og varige inngrep i naturen og endrer landskapet. Det gjelder ikke bare området hvor vindturbinene blir reist. Vegbygging og framføring av kraftlinjer vil også skape store og ødeleggende sår i landskapet. Naturmangfoldet med plante-, dyre-, fugle- og innsektsliv vil bli skadelidende, myrer og jordsmonn ødelagt. Alt dette er i strid med FNs konvensjon om biologisk mangfold og Europeisk landskapskonvensjonen som Norge har undertegnet. Jeg ber dere stoppe denne galskapen før det er for sent.