Høringssvar fra Matre bygdalag

Dato: 01.09.2019

Høyringsuttale

- Matre bygdalag i Kvinnherad kommune ønskjer ikkje vindkraftverk i våre fjellområde!

- I desse fjellområda er storparten av vasskraftressursane utnytta. Pr i dag er det også nasjonale planar om hydrogenfabrkk i Matre. Vårt område bidreg difor stort til kraftproduksjon.

- Vi ønskjer heller oppgradering av eksisterande anlegg og oppstart av Fjellhaugen kraftverk.

- Støy og visuelt inntrykk er negative konsekvensar som vi ikkje ønskjer i fjellområda våre.

Helsing Matre bygdalag v/leiar Kari Synnøve Tveit