Høringssvar fra Thorbjørg Helland

Dato: 30.09.2019

Vindindustri er ikke "grønt" eller klimavennlig, tvert imot. De såkalte "ulempene" er langt større enn noen som helst "fordeler". De negative konsekvensene av vindindustri, også kalt vindparker, er utallige, mangeartede og svært alvorlige:

1) De voldsomme og uopprettelige naturødeleggelsene. Det bør stilles spørsmål om hvorvidt det er klimavennlig og "grønt" å industrialisere urørt natur når man vet at naturen er grunnlaget for alt livog en dokumentert mangelvare i større perspektiv. Er det ikke en selvmotsigelse å hevde at man skal redde kloden ved å ødelegge grunnlaget for alt liv!

2) Hvor klimavennlig og "grønn" er egentlig vindindustrien? Det er nemlig forurensing i alle ledd (fra produksjon til destruksjon) og betenkelige situasjoner ved fremstillingen av en del av stoffene som kreves i turbinene. Produksjonen bør ses nærmere på:

•materialer og stoffer som må til for å produsere og holde en vindturbin virksom (bl.a. store mengder olje og en del sjeldne? grunnstoffer)

•Transporten av turbinene med alt som følger med.

•Problemer under drift (oljelekkasjer, iskast m.m.)

•Turbinenes korte levetid før de må skiftes ut.

•Avfallshåndteringen. Hvor og hvordan skal alle disse tusentalls tonnene med ikke-resirkulerbart materiale oppbevares/destrueres?

Hvor grøntog klimavennliger dette er når det hele summeres!?

3) Infralyden. Støyen. Skyggekastene. Kort og godt folks helse. Mennesker blir alvorlig plaget og får helseproblemer / blir alvorlig syke av å leve i relativ nærhet til vndturbiner. Er ikke det av vesentlig betydning? Eller betyr ikke menneskeliv noe i den store sammenhengen? Hva er det da som betyr noe? Hva forsvarer å frarøve mennesker deres livsgrunnlag?

4) Innbyggeres levekår invaderes og reduseres. En mengde mennesker får sin livssituasjon forringet og sin boligverdi kraftig redusert uten noen form for kompensasjon. Det kan umulig være i tråd med et lovverket og enkeltmenneskers rettigheter. Det er grove overtramp som skjer.

5) Sist, men ikke minst syns jeg dere skulle framvise helt konkret og tydelig dokumentasjon på hvorfor vi trenger sånne mengder med energi!? Er det virkelig nødvendig for menneskenes overlevelse, klodens overlevelse!? Eller er det rett og slett fordi man er livredde for å måtte redusere vekst og forbruk!? Når nettopp det sannsynligvis er det eneste fornuftige og virksomme hvis vi virkelig mener at kloden skal tas vare på, å redusere forbruket og veksten, altså!