Forsiden

Høringssvar fra Even Rønes

Dato: 27.09.2019

Høringssvar til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land.

Det er et omfattende dokument NVE har lagt frem. Det er fra NVEs side lagt til grunn at det er OED som setter premissene for mandatet til NVE, men inntrykket en sitter igjen med etter å ha lest hele dokumentet er at NVE tar seg frihet til å selv å konkludere på en annen måte enn faginstansene har gjort. NVE tar seg også en utidig frihet bl. annet ved å hevde at det i områder hvor f. eks reindriften er sårbar for vindkraft kan det være mulighet til å bygge vindmøller i andre deler av området.

Mange av Miljødirektoratets og Riskantikvarens kommentarer settes også i tvil. Jeg undres over hvilken kompatanse NVE besitter som er bedre enn de to overnevnte faginstansene innehar.

Under beskrivelsen ev hver enkelt av de fylkesvise foreslåtte mulige områdene for ubygging av vindkraft, beskrives følgende: I det utpekte området er det viktige miljø- og samfunnsinteresser knyttet til blant annet til landskap, friluftsliv, reiseliv og kulturminner. Våre overordnede analyser tilsier imidlertid et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet.

Hvilke overordnede analyser og hvordan definerer NVE "et lavere konfliktnivå i dette området enn i store deler av landet ?" Er NVE redd for å hisse på seg de sentrale delene på Østlandet?

Miljødirektoratet skriver at flere studier generelt viser at vindturbiner vil kunne utgjøre potensielt stor kollisjonsfare for fugler hvis de legges til skrenter med oppdriftsvinder, naturlige trekkruter, hekkeplasser og rike habitater med god næringstilgang. Likevel velger NVE å ignore dette ved konsesjonen sombl. annet er gitt for vindkraftverk på Haramsøya på Sunnmørskysten.

Vindkraftverket på Haramsøya er kloss inntil et fredet fuglefjell, naturreservat, naturvernområde og fornminner - midt i ett av de vakreste kulturlandskapene ut mot havet.
Haramsøya vestside naturreservat og Ullasundet fuglefredningsområde har som formål "å ta vare på eit område som har særskilt verdi for biologisk mangfald og som inneheld trua, sjeldsynt og sårbar natur. Hekkelokalitet for toppskarv. Det har også vore registrert hekkande havhest, ærfugl, gråmåse, svartbak og teist. Det er betydelege botaniske verneverdiar i fjellskjeringane med fleire kravfulle artar. Både oseaniske og kalkkrevjande (orkidear)".

NVE bruker betegnelsene "totaldominans" og "ytre visuelle dominanssone" for å beskrive den visuelle påvirkningen av vindkraftverk. Dette er områder i hhv. 3x og 10x høyden på turbinene hvor industripreget vil dominere inntrykket. På Haramsøya plasseres turbinene i 300 meters høyde og vil dominere et vesentlig større areal

Den siste tiden har motstanden mot vindkraft på land økt formidabelt. Til tross for dette forsetter NVE sin ensidige fokus på at vindkraft på land kan bidra til "det grønne skiftet" og det er underslått at en effektivisering av eksisterende vannkaftverk kan "erstatte" den økningen NVE mener vindkraftutbygging på land kan gi.

Før det gis nye konsesjoner må kravene til skyggekast, lyd og infralyd, sosiale påvirkninger på innbyggere som blir direkte eller indirekte påvirket av utbyggingene tillegges mye større vekt enn hva tilfellet er pr. dags dato.

Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft må skrotes.

Even Rønes

Selvstendig næringsdrivende