Høringssvar fra Eli Kjelstad, 7042 Trondheim

Dato: 30.09.2019

NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Høringsuttalelse

Kunnskapen om vindkraft i norsk natur er liten, dette har dessverre blitt utnyttet av spekulanter og kraftselskap.

Vi har i vårt demokrati vært vant med at noen passet på areal og natur, og ikke minst passet på oss og for oss, gjennom lover, forskrifter, tilsyn og solid sakshandsaming bygget på solid kunnskap og krav til konsekvensanalyser. Vi opplever ikke at dette er tilfelle med rammeplanen som er lagt fram, heller ikke med de vindkraftanlegg som har fått konsesjon og/eller er under utbygging.

Vannkraft, stort rehabiliteringspotensiale.

Vi har stort fortsatt stort potensiale for mer fornybar kraft gjennom rehabilitering av eldre vannkraftanlegg. I Norge har vi bygget ut ca 140 TWh vannkraft. Dette er ca 10 TWh mer enn vi bruker i et normal år og blir eksportert. Totalt har vi tilgjengelig ca 230 TWh vannkraft som er teknisk/økonomisk utbyggbart. Ca 50 TWh er varig vernet, likevel er det 40 TWh i reserve.

Men bare med å rehabilitere eldre vannkraftanlegg og overføringslinjer kan vi fremskaffe opp mot 30 TWh viser studier fra NTNU og Sintef. Klimaet er dessuten i ferd med å bli våtere, dermed er det naturlig å regne med økt produksjon i framtiden, derfor kan også produksjonskapasiteten utvides, samtidig med at man retter opp gamle feil, herunder for små minstevannføringer.

Solkraft, stort potensiale.

Alle el.kraft abonnentar i Norge har siste åra fått installert automatiske straummålarar (AMS) siste årene. Mange av disse kan bli «plusskunder», dvs. produsere mer kraft enn de selv forbruker. Spesielt vert det levert mange anlegg til tak. Norsk Solenergiforening mener man kan bygge ut 20 TWh innen 2030, det er nå svært sterk vekst i utbygginga fra år til år, det siste året 29 prosent vekst. Spesielt lovende er det at dei store huseierne, store eiendomsselskap (jf ENTRA) kommunene og industrien planlegger utbygging på sine bygg. Norge har en omfattende internasjonal industri innen solenergi, med produksjon av silisium, waifers for solcelleproduksjon, store entreprenører for solkraftutbygging med utbygging av solkraftparkar i alle verdsdeler, installatører osv.

Utbygging av solkraft på tak og rehabilitering av vannkraft er nesten heilt uten nye inngrep i naturen. Solkraft er kortreist kraft og for vannkraft brukar man eksisterende infrastruktur (veier og overføringslinjer). Vannkraft er stabil kraft, solkraft er også forutsigbar i motsetning til vindkraft.

Utbygging av vindkraft i norsk natur er svært ødeleggende og har ingen miljøeffekt. I følge FNs naturpanel er bevaring av natur og naturmangfold minst like viktig for klimaet som reduksjon av CO2- utslipp.

Det er også en stor helserisiko med slike massive inngrep i naturen. Det ødelegger for vår trivsel, bulyst og rekreasjon, og det ødelegger naturmangfoldet.

Konklusjon

Vi må utifra dette forlange at rammeplanen trekkes tilbake. Vi må også forlange at alle pågående utbygginger stanses og gitte konsesjoner trekkes tilbake.