Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 481113

Dato: 02.10.2019

Deres forslag er miljøfiendtlig på flere nivå. Jeg er oppriktig opprørt og bekymret over konsekvensene av deres forslag. Utvinning av energi gjennom vindturbiner er IKKE miljø- og klimavennlig. Det hjelper ikke Å KALLE det klimavennlig eller grønt, hvis det ikke er det og det samtidig er miljøfientlig. Det finnes andre former for energiproduksjon som er adskillig mer miljø- og klimavennlig, som vi heller burde bygge ut og satse på.

Lyden vindturbinene produserer er STØYforurensning for mennesker og dyreliv både i nærmiljøet og over lange avstander i et bredt spekter frekvenser. Denne støyforurensingen er STRESSende for både mennesker og dyr av alle arter, men det ser ikke ut til at dere har tatt dette på alvor og gjort tilstrekkelige undersøkelser på hvordan denne konstante støyen vil påvirke levende vesener og deres livskvalitet. Stress pga støy kan føre til sykdommer, og dette er kostbart både for samfunnet og det enkelte individ. Dess større vindturbiner jo mer infralyd - dvs. lave frekvenser som bærer svært langt - svært mye lengre enn de «trygge» sonene dere opererer med. Disse frekvensene kan større dyr høre, mens de også kan kjennes på kroppen for oss mennesker og andre dyr - selv om vi ikke kan høre dem.

De såkalt vindmøllene framstilles i stor grad av betong. Fremstilling av betong er ikke miljøvennlig; betongbransjen er en versting når det kommer til karbonavtrykk.

For drift av vindturbinene brukes det store mengder olje. Dette er ikke miljøvennlig. Og dersom det blir oljelekkasjer vil dette forurense naturen og i verste fall grunnvannet.

Det er dokumentert at store mengder fugler og insekter drepes av rotorbladene. Både med tanke på sårbare fuglearter og på generell inntektdød er dette svært alarmerende.

Utbyggingen medfører åpenbart store inngrep i den norske naturen, og i lokal fauna og flora. Vi har et ansvar for å ivareta artene og naturen både med tanke på nåtid og framtid. Den uberørte naturen vi har er en stor felles verdi for det norske folk og bør ikke industrialiserers på denne måten.