Høringssvar fra Helene B

Dato: 30.09.2019

Høringsuttalelse til NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land.

FN`s klimapanel har uttalt at mangel på urørt natur er blitt en stor trussel mot klimaet. Vi opplever en kritisk reduksjon i mengde innsekter og biologisk mangfold generelt.

Norsk natur er altfor sårbar når det gjelder den planlagte utbygginga av vindkraft. Det drives anleggsvirksomhet, fjell sprenges, store arealer med anleggsvei dannes, store områder med verdifull myr og annen type natur ødelegges. Leveområder for fugler og annen livsviktig fauna raderes ut. Vindturbiner tar også livet et stort antall fugler og insekter. Disse ødeleggelsene kan ikke repareres i framtiden.

Det norske folk er vokst opp med naturen og lever i naturen. Naturen brukes til terapi og til å opprettholde fysisk og psykisk helse. Når store naturområdet blir omgjort til industriområder får dette store konsekvenser på mange måter. I tillegg oppleves frustrasjon, sorg, sinne, konflikter og mistillit til statlige styresmakter som ikke tar folk og folks behov og framtid på alvor.

Forskning fra NTNU viser at en bedre utnyttelse av allerede eksisterende vannkraftverk, vil gi en økning i virkningsgrad på 30%. Og dette uten å legge beslag på mer urørt natur!! Det kalles bærekraftig.

I følge NTNU vil en 30 % økning tilsvare den mengde energi som alle planlagte vindkraftverk vil klare å produsere til sammen.

Ved å innvilge/gi konsesjon til utbygging av vindkraft, tillater NVE rasering/store ødeleggelser av urørt norsk natur. Fauna, flora, biologisk mangfold blir ofret. Dette i en tid da det er stort fokus på klimareddende tiltak.

Vi kan ikke ødelegge store områder med urørt uerstattelig natur for å redde klimaet!

Endre beskatning på oppgradering av vannkraft og spar norsk natur for stygge inngrep/overgrep. Ta vare på klimaet, det norske folk og folkehelsa og realkapitalen som våre etterkommere skal overta og som må forvaltes på en bærekraftig måte.

Derfor må svaret bli: NEI TIL VINDKRAFT I NORSK NATUR

Helene B.