Forsiden

Høringssvar fra Helligskogen rei beitedistrikt

Dato: 02.10.2019

Høringsvar fra Helligskogen reinbeitedistrikt.

Helligskogen reinbeitedistrikt er berørt av så mange utbygginger at tålegrensen er nådd.

Vindkraftutbygging tar store arealområder og vil umuliggjøre reindrift. Spessielt i et reinbeitedistrikt som dette som er helårsbeiteområde,der sesongbeitene er avhengige av hverandre for å utgjøre et hele for å fungere.

Helligskogen rbd fikk støtte av NVE mot Troms krafts søknad om vindkraftanlegg i kalvingsområde ved Rieppi i Skibotndalen i 2015.

Men vi frykter at det vil komme nye søknader om etablering av vindkraftanlegg i sårbare beiteområder med nye utbyggingsaktører som søkere.

Kommuner kan se på dette som kortvarig økonomisk gevinst for lokalt næringsliv i kortere perioder, der reindrift blir oversett.

Den samiske reindriften trenger et varig vern i likhet med villreinstammen i Sør Norge.

Norge må se seg sitt ansvar bevisst og verne om urfolks tradisjonelle reindrift de resterende beitearealer.

Med hilsen

Ingir Ane Bål

Styremedlem i Helligskogen rbd

Anna Lisa Båhl

Nestleder i Helligskogen rbd

Skibotn 1.10.2019