Høringssvar fra Tor Harald Blom -(Bachelor Miljø geografi)

Dato: 29.09.2019

Det er ingen grunn for at Norge som nasjon skal satse på vindturbiner. Vi som land produserer nok kraft gjennom vannkraft og muligheter innen mange andre mindre naturkrevende kraftproduksjon. Ut fra et klimaregnskap vil noen si at denne kraften er fornybar. Det er den ikke med en gang man må sprenge fjell, ødelegge myr, utsette drikkevannskilder fir fare. I tillegg til klimakrisen har vi også en større krise, det er tap av natur. Den planlagte vindutbygging ødelegger her et så stort areal at det i seg selv ikke forsvarer de positive sidene. Store sår i landskapet kommer med vindturbiner, det påvirker naturen. I tillegg består vingeblad av kompositt matrialer som ikke kan gjenvinnes, store mengder drivolje er også plassert inn turbinene og de har i seg selv en stor masse, som begrenser også har en kostnad. Det totale regnskapet på dette i seg selv er i minus.

Så kommer det faktum at reiselivsbransjen og dermed alle andre påvirkes negativt. Hvem skal betale det, rettsaker??

NVE har ingen informasjon om farer ved vindturbiner slik som brann som kan føre til skogbrann, løse deler og så videre. Og brudd på alkemannsretten, støyregler brytes.

NVE har ingen plan for hvordan, og hvem som har ansvar for fjerning av enventuelle turbiner, som også kan bli en stor fare hvis de falker fra hverandre, det er så mange sikkerhetsmomment som ikke er gjennomgått , at all videre oppføring bør stoppes til metoder og kostnader og sikkerhetsregler er på plass.

NVE har ansvaret for at dette om det skal oppføres vindturbiner, er forsvarlig opp og nedtaking av turbinene, og fare for liv og natur. Folket er kjent med farene, derfor ansvarliggjøres NVE for sine besluttninger i den videre prosess.

Til Dovre faller....