Høringssvar fra Fylkesmannen i Trøndelag

Dato: 05.04.2019

Høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag, ny budsjett- og regnskapsforskrift

Fylkesmannen i Trøndelag mener det er positivt at reglene om økonomiplan, årsbudsjett og regnskap harmoniseres og samles i en felles forskrift. Enklere tilgjengelige regler og redusert omfang av forskriftsregler vil bidra til bedre etterlevelse av regelverket. Vi ser spesielt positivt på at også økonomiplanen omfattes av ny forskrift. Det betyr at vi får bedre data fra kommunene i hele økonomiplanperioden, med de mulighetene dette gir med hensyn på bedre og enklere kontroll, og kunnskap og vurderinger av framtida.

Utover dette ønsker vi kun å bemerke at som en videreføring av ny felles forskrift, kunne det vært hensiktsmessig å vurdere rapportering til staten (KOSTRA) også fra kommunenes budsjett og økonomiplan. Dette vil gi nyttig og relevant informasjon om kommunenes framtidige økonomiske prioriteringer og vurderinger samlet i et sentralt register. Med økte rapporteringskrav vil også fokus på datakvalitet med stor sannsynlighet øke.