Høringssvar fra Evje og Hornnes kommune

Dato: 09.04.2019

Formannskapet i Evje og Hornnes kommune vedtok i møte 09.04.19 å avgi slikt høringssvar:

 • Evje og Hornnes kommune mener at resultatstørrelsen «årets driftsresultat etter avsetning til bundne fond», som er vurdert i høringsnotatet, bør framkomme av økonomisk oversikt drift i tillegg til netto driftsresultat. Den kan benevnes «netto driftsresultat til kommunens disposisjon», dette vil synliggjøre for kommunestyret at dette er handlingsrommet kommunestyret har det aktuelle året. Dette fordi tidsavgrensninger pga bundne fond som f.eks. selvkostfond vil være eliminert.

  Økonomisk oversikt drift vil da se slik ut fra linje 22:

  22 Netto driftsresultat

  23 Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond

  24 = Netto driftsresultat til kommunens disposisjon

  Disponering eller dekning av netto driftsresultat:

  25 Overføring til investering

  26 Netto avsetning til eller bruk av disposisjonsfond

  27 Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet

  28 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat

  29 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk).

  Det bør også vurderes om premieavviket skal framkomme spesielt i hovedoversikten.

  Evje og Hornnes kommune mener forøvrig av hovedoversiktene bør være standardiserte og like for alle, da blir regnskapsinformasjonen sammenlignbar.

 • Evje og Hornnes kommune mener at bundne driftsfond fortsatt bør kunne føres direkte i investeringsregnskapet dersom vilkårene for fondet tillater det. Dette vil ikke gjøre regnskapet vanskeligere å lese. Dersom man tar bruk av bundet driftsfond og også bruk av disposisjonsfond via overføringsposten vil denne bestå av både fri og bundet egenkapital, og man vil ikke kunne lese ut av investeringsregnskapet om finansieringen kommer via fri eller bundet egenkapital.

 • Evje og Hornnes kommune mener at lønn og sosiale utgifter bør beholdes om separate oppstillinger i økonomisk oversikt drift, slik det er i dag. Sosiale utgifter varierer ganske mye fra kommune til kommune, og en sammenslåing vil gjøre sammenligning mellom kommuner krevende.

 • Evje og Hornnes kommune er positive til at det fortsatt er fortsatt er opprettholdes en tilbakeføringsperiode for premieavvik, jfr § 3-5, men så gjerne at denne var redusert fra 7 til 5 år for å få en kortere tilbakeføringsperiode.

 • Forskriften åpner for at kommunene kan dele opp større varige driftsmidler i større komponenter, der de enkelte komponentene balanseføres og avskrives hver for seg ut fra levetiden til den enkelte komponent. Vi slutter oss til dette forslaget, vi mener det vil forenkle praktiseringen av skillet mellom drift og investering, og også gi riktigere avskrivning. Utover dette mener vi at kommuner bør forholde seg til lineær avskrivning.

 • Avdrag på lån i driftsregnskapet bør være minimumsavdraget. Dersom kommunene ønsker å betale mer avdrag enn dette, bør dette skje ved overføring fra drift til investering. Dette vil gi mer sammenlignbare netto driftsresultat mellom kommuner.

 • Sosiale utlån bør fortsatt føres i driftsregnskapet. Disse finansieres per i dag via de årlige rammene. Dersom man foretar disse utlånene i investeringsregnskapet vil man kunne låne ut ved å bruke av disposisjonsfond, men ved tilbakebetaling senere år vil inntektene være bundet til investeringsregnskapet.

 • Overføringsposten 690 bør av praktiske hensyn beholdes.

Anne Sofie Hornnes, økonomisjef

Evje og Hornnes kommune