Høringssvar fra Færder kommune

Dato: 12.04.2019

Kommunestyret i Færder kommune vedtok i møte den 10.04 å avgi følgende svar på høring av ny regnskap og budsjettforskrift.

Færder kommune støtter i all hovedsak de foreslåtte endringer som følger av forslag om innføring av ny budsjett og regnskapsforskrift. Presiseringer som skal bidra til en tydeligere regnskaps og budsjettforskrift støttes.

Færder kommune ser det ikke som hensiktsmessig at sosiale utlån skal føres i investereringsregnskapet, da bokføringen av sosiale utlån er prinsipielt forskjellig fra øvrige utlån.

Forslag til nye regler om avskrivningstid og metode vil medføre større grad av ulikheter mellom kommuner og medfører økt dokumentasjonsarbeid. Færder kommune anbefaler at nåværende regler beholdes.

Forslag til at det ikke lenger skal være adgang til bruk av driftsfond direkte i investeringsregnskapet medfører ekstra føringer via driftsregnskapet for finansiering av investeringer. Dette synes å kunne virke mot sin hensikt mht forenklingen og lesningen av kommuneregnskapet.

For utfyllende kommentarer og tilbakemelding se vedlegg.

Vedlegg