Høringssvar fra Rælingen kommune 952 540 556

Dato: 21.03.2019

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Digitalt svar på www.regjeringen.no

Deres ref.:/deres dato:

/

Vår ref.:

2018/3777-4/SIDKRO

Arkivkode:

212

Dato:

18.03.2019

Høringssvar til utkast til ny budsjett- og regnskapsforskrift fra Rælingen kommune

Utkastet til ny budsjett- og regnskapsforskrift er gjennomgått administrativt og vi har følgende innspill:

  • §3-4. Vi stiller oss positive til at avskrivningstiden skal vurderes til faktisk levetid og at anlegg kan dekomponeres. Dette vil gi riktigere verdier i balansen og riktigere avdragsberegning. Vi ser noen utfordringer ved praktisk gjennomføring, og informasjon i note d) med tanke på avskrivningstid/-perioder.

  • §3-5. Vi er positive til at det er opprettholdt en tilbakeføringsperiode for premieavviket, men vi kunne ønske oss en reduksjon fra 7 til for eksempel 5 år. Det ville gitt en forsiktig tilnærming til fullt ut tilbakeføring året etter premieavviket oppstod.

  • §4-3, 5. ledd. Strykning av udisponert beløp i investering. Vi kunne ønske oss at rekkefølgen endres slik at man stryker bruk av lån før man stryker overføring fra drift. Langsiktig er det økonomisk sett bedre for kommunen å redusere bruken av lån.

  • §5-4. Når det gjelder rekkefølgen på inntektspostene kunne vi ønske oss at de fulgte rekkefølgen for KOSTRA-artene. Oppstillingen reiser også spørsmål om hvor kompensasjon for merverdiavgift skal plasseres både på inntektssiden og utgiftssiden. Oppstillingen tolkes også som at sosiale lån nå skal føres i investering. For Rælingen kommune er dette en veldig liten andel av våre utlån, men det er likevel en kostnad som er mer driftsrelatert siden det er større sannsynlighet for at dette ofte vil ende som sosial stønad.

  • §5-5. Rekkefølgen er endret slik at investeringsutgiftene kommer før investeringsinntektene. Dette er litt forvirrende siden det avviker fra oppsettet i driftsregnskapet.

  • §5-12. Vi støtter forskriftsfesting av noteopplysninger i årsregnskapet. Det reiser et par spørsmål; Hvis en note ikke er aktuell, må det da oppgis hvorfor den er utelatt? Vil det bli utarbeidet en veileder/mal for noteoppstillingen? Detaljgraden er veldig stor, og det blir en stor jobb å tolke og tilpasse oss til notene.

Med hilsen

For Rælingen kommune

Sidsel Elisabeth Johannesen

regnskapssjef