Høringssvar fra Aust-Agder fylkeskommune

Dato: 12.04.2019

Fylkesutvalget i Aust-Agder fattet i sak 19/29 Høringsuttalelser - nye budsjett- og regnskapsforskrifter følgende vedtak:

Fylkesutvalget støtter i all hovedsak forslaget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til ny budsjett- og regnskapsforskrift.

Vedlegg