Høringssvar fra Stavanger kommune

Dato: 12.04.2019

Stavanger formannskap fattet følgende vedtak i sitt møte 11. april 2019:

Stavanger kommune slutter seg til forslag til ny budsjett- og regnskapsforskrift med

følgende merknader:

Skillet mellom drift og investeringer

Videreføringen og presiseringen av skillet mellom drift og investering støttes med følgende merknad: Bortfall av muligheten til å finansiere investeringsdelen med direkte bruk av bundne driftsfond eller disposisjonsfond, medfører at det ikke vil være like entydig hvordan en kommune prioriterer årets midler til finansiering av investeringene. En slik innsikt er viktig styringsinformasjon for en kommune i omstilling.

Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld i balansen

Planmessige avskrivninger og frivillighet i dekomponering av varige driftsmidler bør presiseres mht. rammer gitt av Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS).

Obligatoriske oppstillinger i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet

Obligatoriske økonomiske oppstillinger bør innrettes på en slik måte at de gir en lettfattet og god styringsinformasjon hvorav kommunestyrets myndighet og styringsbehov vektlegges. I økonomiplan- og budsjettdokumenter gir de nyttig styringsinformasjon til beslutningstakerne og kan med fordel følge budsjettprosessen fra rådmannen legger fram sine tallgrunnlag til kommunestyret har gjort sine vedtak.

Netto driftsresultat videreføres som det sentrale resultatbegrepet.

Det foreslås at resultatstørrelsen «Årets driftsresultat etter netto avsetninger til bundne fond» fremkommer direkte av økonomisk oversikt drift i tillegg til netto driftsresultat.

Posten for fordelte utgifter videreføres som korreksjons-/inntektspost. Sammenslåing av lønn og sosiale utgifter i økonomiske oversikter tilrås ikke. Dagens kategoriseringer for hovedinndeling på art i økonomisk oversikt investering er vanskelig og gir lite mening.

Det kan vurderes om en fordeling på egeninnsats, innkjøpt fra KF og fra IKS-er, og innkjøpt ekstern innsats og varer/materialer gir et mer hensiktsmessig skille og nyttig styringsinformasjon i investeringsbudsjett- og regnskap.

Tidsfrister for oversendelse av økonomiplanen og årsbudsjettet

Det bør være én felles innsendingsfrist for samtlige budsjettdokumenter til myndighetene og denne foreslås satt til utgangen av januar måned.

Særlige regler for kommunale foretak og interkommunale samarbeid

For kommunale foretak bør valgfriheten til å slå sammen poster i de økonomiske oversiktene begrenses.

Foretakenes frihet til å føre etter regnskapsloven bør begrenses. Styringsmål, bevilgninger og det påfølgende konsoliderte årsregnskapet bør føres i tråd med kommunelovens prinsipper og gjenspeile kommunen som rettssubjekt.

Kommunelovens frister ad årsregnskap og årsberetning

Stavanger kommune anmoder om å justere kommunelovens bestemmelse om lovpålagt frist for kommunenes årsberetning til 7. april (i forkant av ikrafttredelse for 2020).

Vedlegg