Høringssvar fra Rogaland fylkeskommune

Dato: 10.04.2019

HØRING – NY BUDSJETT- OG REGNSKAPSFORSKRIFT

HØRINGSUTTALELSE FRA ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Vedtak i fylkesutvalget (09.04.19), sak 58/19

Rogaland fylkeskommune avgir høringsuttalelse i tråd med konklusjonen i saksforelegget.

Rogaland fylkeskommune støtter departementets forslag om å erstatte tre av dagens forskrifter med en ny forskrift med virkning fra og med budsjett- og regnskapsåret 2020.

Rogaland fylkeskommue vil konsentrere høringsuttalelsen om de områdene som vi mener det kan være behov for endring, eller hvor det er bedt om konkret tilbakemelding fra høringsinstansene.

Obligatoriske oppstillinger i økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet

Økonomisk oversikt drift, økonomisk oversikt investering

  • Departementet ser det ikke som hensiktsmessig å videreføre et obligatorisk skille mellom overføringer med og uten motytelse i disse oversiktene. Rogaland fylkeskommune vil anbefale at posten «Overføringer med krav til motytelse» beholdes både i økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering. Denne posten gjelder som regel der kommunen får betalt for utlegg som den har pådratt seg for andre. I hovedsak dreier dette seg om refusjoner med krav om motytelse. Dette er etter fylkeskommunens vurdering et viktig skille å få fram i oversiktene. Dersom alt blir omtalt som «Tilskudd fra andre» så mister man verdifull informasjon om det reelle innholdet i posten og spesielt det som er knyttet til refusjoner, som sykepengerefusjoner og fødselspengerefusjoner.
  • Også skillet mellom kjøp av varer/tjenester som inngår i, eller som erstatter egenproduksjon, er tatt ut i departementets forslag. Dette er etter fylkeskommunens vurdering et sentralt skille å vise i det kommunale regnskapet fordi det gir viktig informasjon til brukerne om hvor mye varer og tjenester kommunen kjøper fra andre som erstatter kommunal tjenesteproduksjon.
  • Videre har departementet vurdert om oversikten også bør inneholde et nytt resultatbegrep som tar høyde for tidsforskyvninger mellom når formålsbundne midler mottas og brukes.
  • Et resultatbegrep som kan synliggjøre handlingsrommet kommunen har med årets driftsaktivitet på en mer entydig måte, vil gjøre kommuneregnskapet lettere forståelig og mer logisk for ikke regnskapskyndige brukere. «Årets driftsresultat etter netto avsetninger til bundne fond» vil være en resultatstørrelse som ivaretar dette. Fylkeskommunen mener derfor at det kan være fornuftig at denne resultatstørrelsen framkommer direkte av økonomisk oversikt drift i tillegg til netto driftsresultat. Dette bør i så fall være en obligatorisk todelt fremstilling av netto driftsresultat.
  • Fordelte utgifter er videreført som korreksjonspost, men departementet ber om høringsinstansenes syn på om denne posten bør utgå fra økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt inverstering. Rogaland fylkeskommunes anbefaling er at posten fordelte utgifter tas vekk fra begge de nevnte oversiktene. Det bør legges til rette for andre fordelingstekniske løsninger enn bruk av kostra-art 690.

Avdrag på lån

Etter departementets vurdering bør reglene for skillet mellom drift og investering komme klarere fram av reglene for om utgiften elle inntekten skal føres i driftsdelen eller investeringsdelen. Rogaland fylkeskommune er enig i dette

Etter fylkeskommunens mening kan et klarere skille mellom ordinære og ekstraordinære avdrag på lån komme frem av oppstillingsplanene ved å omdøpe avdrag på lån i økonomisk oversikt drift til «ordinære avdrag på lån», og avdrag på lån som skal føres i økonomiplanens investeringsdel, investeringsbudsjettet og investeringsregnskapet til «Ekstraordinære avdrag på lån». Dette vil gi brukerne av regnskapet bedre informasjon om hvilke avdrag på lån en har bokført/budsjettert.

Lønn og sosiale utgifter

I forslaget til økonomisk oversikt er flere av dagens poster slått sammen. Spesielt lønn og sosiale utgifter er slått sammen i økonomisk oversikt drift og inngår i posten «Investeringer i varige driftsmidler» i økonomisk oversikt investering. Rogaland fylkeskommue er av den klare mening at lønn og sosiale utgifter bør beholdes som separate poster i oppstillingene som i dag. Dette er viktig for å kunne sammenligne fylkeskommunene, i tillegg til at lønn og sosiale utgifter gir informasjon om ressursinnsats.

Skillet mellom drift og investering

Disposisjonsfond

I forslaget til ny forskrift legges det opp til at bruk av driftsfond til finansiering av investeringer skal skje gjennom bruk av overføringsposten fra drift til investeringer. Det vil medføre at overføringsposten fra drift til investering vil bli gjenstand for stykning dersom det foreløpige driftsresultatet viser et merforbruk. Dersom tidligere års mindreforbruk i drift benyttes til å finansieres årets investeringer ved direkte bruk av disposisjonsfond i investeringsregnskapet, kan ikke finansieringen bli utsatt for strykninger. Dette er en uheldig og inkonsekvent løsning etter departements vurdering. Rogaland fylkeskommune er enig i at også planlagt bruk av tidligere års mindreforbruk til investeringer bør bli gjenstand for en ny vurdering i den grad handlingsrommet i drift svekkes gjennom regnskapsåret.

Klassifisering og måling av eiendeler og gjeld i balansen

Avskrivinger

Departementets vurdering er at avskrivningstiden prinsipielt bør vurderes konkret for den enkelte eiendel. Som utgangspunkt vil dette gi riktigere avskrivningskostnader i regnskapet. Departementet foreslår derfor som ny regel i § 3-4 at anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, skal avskrives planmessig over den utnyttbare levetiden til anleggsmidlet. Dette innebærer at avskrivningstiden skal fastsettes etter en konkret vurdering og ikke etter en fast sjablong. Avskrivningen av en eiendel skal være planmessig, men ikke nødvendigvis lineær. Rogaland fylkeskommune vurderer dette som en krevende tilnærming ettersom avskrivingens størrelse også har stor innvirkning på fylkeskommunens maksimale avdragstid på lånefinansierte investeringer. Det anbefales at lineære avskrivinger legges til grunn som hovedregel, også ved avskrivinger over gjenværende utnyttbar levetid. En annen metode, som for eksempel avskriving etter brukstid, vil kreve større administrativ oppfølging, mer avenserte beregninger for den enkelte eiendel samt en uheldig mangel på standardisering.

Dekomponering

Departementet foreslår også at det åpnes for dekomponering av større varige driftsmidler. Det vil si at eiendelen (typisk et bygg) deles i større komponenter, og at de ulike komponentene kan balanseføres og avskrives hver for seg ut fra levetiden på de enkelte komponentene. Bakgrunnen for forslaget er at dette kan gi riktigere avskrivningskostnader i regnskapet. Dekomponering kan også bidra til å forenkle praktiseringen av skillet mellom vedlikehold og påkostning, ved at utskifting av komponenter regnes som påkostning. Bruk av dekomponering vil være frivillig. Rogaland fylkeskommune støtter forslaget da det både legger til rette for riktigereavskrivinger i regnskapet og forenkling av praktiseringen av skillet mellom vedlikehold og drift. Etter fylkeskommunens mening er det fornuftig at bruk av dekomponering gjøres frivillig, men at det som hovedregel legges til grunn lineære avskrivinger.

Årsavslutningen

Rogaland fylkeskommune viser til departementets forslag til justeringer og endringer i strykningsbestemmelser og pliktig bruk av eller avsetning til fond. Rogaland fylkeskommune støtter departementets forslag.