Høringssvar fra Religionsfrihetsgruppen

Dato: 07.06.2019

Det vises til høringssvaret fra Religionsfrihetsgruppen av 18.05.2019 på høringen om ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort. Høringssvaret med vedlegg er tilgjengelig her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--ny-forskrift-om-pass-og-nasjonalt-id-kort/id2631484/?uid=d0385b24-0ce0-44e2-bf0b-5f625067f5ba

Vi sender her et nytt supplerende høringssvar for å oppsummere noen poeng fra høringen som har vært.

P.t. fristens utløp 07.06.2019 er det over 800 høringssvar som er publisert høringens nettside på regjeringen.no. Omtrent alle handler om problemstillingen om hvorvidt det skal innføres ett påbud om synlige ører på ansiktsfoto for personer som bruker religiøse hodeplagg, og omtrent alle høringssvar tar stilling til at ett slikt påbud ikke bør inkluderes i ny forskrift. Av hele forslaget til ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort, er det altså en bestemmelse om krav til ansiktsfoto som har skapt mest engasjement.

Mange av disse høringssvarene er sendt inn av andre høringsinstanser, organisasjoner og foreninger. En god andel er også sendt inn av religiøse trossamfunn på vegne av deres medlemmer, som teller flere hundre eller tusen medlemmer for mange av trossamfunnene. Den desidert største gruppen som har sendt inn høringssvar synes imidlertid å være privatpersoner; mange av dem oppgir å ha opplevd ulempene av påbudet som ble innført for passbilder i 2014 og som vil utsettes for det samme om påbudet inkluderes i ny forskrift. Også profilerte personer i norsk offentlighet, akademikere, medisinske og juridiske fagfolk samt religiøse ledere har uttalt seg i høringen.

Religionsfrihetsgruppen er positiv til at så mange særlig enkeltindivider har valgt å delta i den demokratiske prosessen som en høring innebærer.

Alle disse høringssvarene, med overveldende flertall mot ett påbud, tilsier følgende:

  1. Denne saken engasjerer folk.
  2. Mange er opprørte og misfornøyde over ett påbud som krenker retten til religionsutøvelse for personer som bruker religiøse hodeplagg.

Religionsfrihetsgruppen mener at Justis- og beredskapsdepartementet må ha veldig sterke argumenter hvis de velger å innføre ett påbud som går imot meningene, vurderingene og anbefalingene som høringssvarene inneholder. Flere juridiske fagmiljøer som har sendt inn høringssvar viser blant annet til at departementet ikke har fremlagt en faktabasert begrunnelse for argumentet om «sikkerhet» for ett påbud, særlig ikke argumenter som kan etterprøves, og at de menneskerettslige konsekvensene av ett påbud ikke er godt nok utredet. Disse vurderingene stiller Religionsfrihetsgruppen seg bak.