Høringssvar fra Unge Sikher, org nr. 813179172

Dato: 07.06.2019

Høringssvar - forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Vi takker Justis- og beredskapsdepartementet for muligheten til å delta i den brede høringen om endringer til forskrift om pass og nasjonalt ID-kort.

Vi har gjennomgått høringsnotatet, og ønsker å kommentere ett punkt, nemlig det någjeldende kravet om synlige ører på foto til pass (og etterhvert nasjonalt ID-kort).

Sikhsamfunn i Norge har utarbeidet en omfattende høringsuttalelse, som vi støtter fullt ut.

Vi ber derfor departementet om å velge alternativ 2, slik at den som trenger det av religiøse grunner kan dekke ørene på foto til pass og nasjonalt ID-kort.

Med vennlig hilsen

Sumeet Singh Patpatia

Styreleder

Unge Sikher

Vedlegg