Høringssvar fra Erling Svensson

Dato: 01.09.2019

Det vises til side 39 i rapporten: "Et viktig moment å forstå i tabellen er at det som i den offentlige debatten kan fremstå som helhetlige prosjektpakker der visjonen er at alt i pakken skal gjennomføres, kan innebære at samfunnsøkonomisk lønnsomme og ulønnsomme prosjekter blandes sammen. Utvalget ser at det kan være analytisk viktig å se prosjekter i sammenheng, men vil understreke at hvert enkelt delprosjekts bidrag til helheten må kunne forsvares for seg selv og vurderes opp mot teknologisk utvikling. Et eksempel på dette kan være prosjekter innenfor det som omtales som Fergefri E39".

Det er her viktig å understreke at NTP kun inneholder 4 del-prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsom, hvorav E39 Hordfast er en av disse. Det har vært mye negativ fokus på E39 i pressen, der spesielt E39 Hordfast er forsøkt fremstilt som ett rent tapsprosjekt.

Prosjekter som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, bør løftes frem og prioriteres, samtidig som det det også bør presiseres hvorfor disse løftes frem.