Høringssvar fra Hordfast AS

Dato: 20.09.2019


Høringsuttale til rapporten fra Regjeringens ekspertutvalg,

«Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet»

1. Kort presentasjon av Hordfast AS

NHO etablerte selskapet Hordfast AS allerede i 2010. Selskapet er det eneste selskapet som er direkte eiet fra NHO sin side og uttrykker derfor et sterkt og tydelig initiativ for å få på plass en ferjefri hovedvei gjennom industriregionen Stavanger/Haugesund/Stord/Bergen. I 2017 ble det tatt grep for å utvikle selskapet videre og i dag er alle næringsrådene mellom Stavanger og Bergen medeiere, samt de fleste kommunene på strekningen.

Hordfast AS sin formålsparagraf:

«Å arbeide for å realisere ferjefri kyststamvei – E 39 – i Hordaland. Selskapet skal særlig arbeide med tiltak som støtter opp om å få til et vedtak om å bygge Hordfast, E39 Svegatjørn - Ådland, samt få dette realisert, herunder bidra til eventuell forskuttering eller delfinansiering av utredninger og planer som er nødvendige for lokale og nasjonale vedtak».

Selskapets styre består av næringslivsledere og ordførere på strekningen, men også med deltakelse fra NHO og LO.

2. NTP prosessen og Ekspertutvalgets arbeid.

Vi støtter fullt ut det initiativ som Regjeringen har tatt for å modernisere og vitalisere NTP prosessen. Opprettelsen av ekspertutvalgene er et uttrykk for dette som er spennende og nytenkende. Utvalget viser også i sin rapport evne til å bryte innarbeidet barriere tenking og vilje til å tenke nytt. Siden rapporten omtaler ferjefri E39 generelt og parsellene mellom Stavanger og Bergen spesielt vil vi gjerne få komme med noen opplysninger, presiseringer og korrigeringer.

3. Mobilitet som vekstfaktor for næringsliv og utvidete bo- og arbeidsmarkeder

Utvalget er opptatt av mobilitet som vekstfaktor, noe som også er anerkjent internasjonal empiri og forskning. Ingen andre steder i landet oppnår man liknende mobilitetsforbedringer som ved å realisere Rogfast og Hordfast og veien mellom Stavanger og Bergen. Når disse prosjektene står ferdig vil reisetiden være redusert fra 4,5 timer til 2 timer, som selvsagt vi ha enorm betydning for denne tunge nærings- og industriregionen. Dette representerer også den suverent høyeste samfunnsøkonomiske nytte blant alle prosjektene i dagens NTP. (Se eget avsnitt)

Nye bo- og arbeidsmarkeder vil åpne seg og bli tilgjengelig for 1. mill. mennesker. Dette er vist i rapporter fra NHH v/Victor Normann om «Kjedede 45 minutters regioner» og Forsterkning av viktige næringsklynger v/ Torgeir Reve BI.

Dette gjelder selvsagt ikke for alle prosjektene på Ferjefri E39 og vi er derfor enig med utvalget om at en mer differensiert tilnærming kan være hensiktsmessig. Enkelt prosjektene Rogfast og Hordfast står støtt på egne ben og representerer, når de er realisert, Vestlandets intercity kommunikasjonstilbud på vei.

4. Hordfastprosjektet - Vestlandets intercity!

Det ligger nok et stykke inn i framtida å anlegge en jernbane mellom Stavanger og Bergen for å si det forsiktig. Derfor blir Hordfast og Rogfast Vestlandets intercity tilbud. Reisetiden blir konkurransedyktig med flyreisen som i dag er ca 2,5 time fra sentrum til sentrum.

Moderne transportløsninger med utslippsfrie komfortable busser vil dermed kunne avløse 8000 årlige flyavganger mellom Stavanger og Bergen, og vil redusere et årlig Co2 utslipp på 33,5 tusen tonn fra flytrafikken.

Strekningen er Norges 4 -5 mest trafikkerte flyrute og her benyttes det utelukkende store fly, der vi har forstått at batteriteknologien ligger et godt stykke inn i framtiden. Dagens reisetid på veien min 4,5 time, to ferjestrekninger, med kø, venting og usikkerhet er ikke et alternativ for flypassasjerer.

5. Hordfast er et ferjeavløsningsprosjekt

Det er 3 ferjestrekninger som vil bli lagt ned som følge av Hordfast, hvorav E39-sambandet Halhjem – Sandvikvåg er landets 3. største ferjesamband. Denne strekningen er lang (45 min overfart) og betjenes av 5 ferjer med kun 5 min til lossing/lasting. Når Hordfast står ferdig vil samme strekning bli tilbakelagt på 11 minutter.

Det er i dag en ferjetakst på kr 311,- for liten bil og kr 1.670, - for vogntog på ferja (12 takstklasser). I det faste sambandet Hordfast er bompengene estimert til kr 350,- for liten bil og kr. 1.050, - for tung bil. (kun to takstklasser).

Statens Vegvesen og Hordaland Fylkeskommune har beregnet et totalt bompengebidrag fra trafikantene på 14 mrd i Hordfast prosjektet.

Men det beste er jo at når prosjektet er nedbetalt blir det gratis for trafikantene, og gjerne tidligere enn den vedtaksbestemte nedbetalingstiden på 15 år. På grunn av nøkterne prognoser har dette vært tilfelle for så å si alle ferjeavløsningsprosjekt.

Ferjebetaling har derimot har et evighetsperspektiv. Befolkning og næringsliv blir dermed spart for store overfartkostnader etter max 15 år.

Vi registrerer at utvalget også trekker fram muligheten for autonome ferjer. Som kjent er ferjene pålagt å ha en betydelig sikkerhetsbemanning. Dagens ferjer kan ta 200 biler og 450 passasjerer. Dette er hybride gassferjer med både store brannfarlige litium batterier og flytende LNG gass om bord.

Dessuten er det svært ofte med vogntog som transporterer særlig farlig last. Om ulykken skulle være ute vil det selvsagt være avgjørende med drill og organisert rednings- og evakuerings arbeid fra personellet om bord

En batteriferge er fortsatt en ferge som går fra A til B og med de samme problemstillinger dagens ferger her. Eneste forskjellen er at de er tenkt å være utslippsfrie.

.

6. Kort teknisk beskrivelse av Hordfast

Prosjektet strekker seg fra Ådland på Stord – Svegatjørn i Os og består i hovedsak av 45 km ny 4-feltsvei, en stor hengebro (hovedspenn på 1.050 m),en flytebro på 5 km og en 7 km tunnel fra fjorden og opp til dagens utløp av den nye 4- felts veien mellom Bergen og Os. Det er også flere mindre tunneler og viadukter.

7. Kostnadsfokus

Vi har notert oss at utvalget benytter tallgrunnlaget fra gjeldende NTP i sin omtale av Hordfast (40 mrd). Ved behandlingen av NTP i Stortinget ble det vedtatt en anmodning om kostnadsreduksjoner på alle prosjekt, så også på Hordfast. Statens vegvesen har anstrengt seg til det ytterste for å imøtekomme dette. I den nylig vedtatte statlige kommunedelplanen for prosjektet (vedtatt av KMD/SD, 5. september d.å.) er kostnaden kommet ned til 35 mrd.

Staten Vegvesen skriver imidlertid at de fortsatt arbeider med mulige kostnadsreduksjoner etter hvert som detaljeringsgraden øker, og antyder ytterligere 4-5 mrd i kostnads reduksjoner. Dette antar vi vil ha stor betydning for prioritering i NTP, blant annet med bakgrunn i den sterkt forbedrede samfunnsøkonomiske lønnsomhet.

Utvalget benytter begrepet «stresstesting av prosjekt», det syns vi er et interessant innspill. Imidlertid er det vår oppfatning at dette er et løpende arbeid når det gjelder Hordfast, og framstår derfor nesten enestående i Norsk samferdselsplanlegging. Både i KVU arbeidet og i arbeidet med Kommunedelplanen har dette vært førende for arbeidet.

8. Samfunnsøkonomi – kost/nytte - netto budsjettnytte og mer-nytte.

Nytte beregningene fra Statens Vegvesen er identiske med beregningene fra FD sine utredere av Ks1 rapporten for prosjektet, TØI/Dovre Group. Het er neddiskontert bruttonytte av prosjektet 51,6 mrd. Med en kostnad på 35 mrd er nettonytten av prosjektet hele 16,6 mrd. Denne beregningen ble senest bekreftet av TØI ved vedtaket på Kommunedelplanen tidligere i høst.

Om Statens Vegvesen greier en ytterligere kostnadsoptimalisering ned imot 30 mrd vil nettonytten av prosjektet være over 20 mrd. Dette er enestående i Norsk sammenheng og plasserer prosjektet på toppen av listen over samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt.

Når det gjelder nettonytte pr. investert budsjettkrone er også prosjektet unikt. Beregninger viser at Hordfast vil gi en nettonytte pr budsjettkrone på +44 øre, ved en kostnad på 35 mrd. Dette er helt i toppen blant av prosjektene i NTP. Likevel ser vi en formidabel i netto økning pr budsjettkrone til +79 øre om prosjektkostnaden blir 30 mrd.

MENON Economics har i tillegg beregnet mernytten av Hordfast. De kaller dette en produktivitetsgevinst som igjen fører til økt verdiskapning i hele landet! Denne kommer i tillegg til den beregnede samfunnsnytten som jo i realiteten måler transportnytte for trafikantene som benytter Hordfast.

MENON har i en rapport beregnet at denne utgjør ca 5,3 mrd, som kommer i tillegg til den ordinære samfunnsnytten. Dermed øker også avkastningen. For hver krone investert anslås samfunnet å vinne +55 øre hvis man inkluderer verdiskapingsgevinst, med en kostnadsramme på 35 mrd.

9. Planstatus og NTP status.

Som nevnt er Kommunedelplanen for prosjektet nylig vedtatt av KMD og en statlig reguleringsplan er i oppstartsfasen. I gjeldende statsbudsjett for 2019 er det avsatt midler til dette. Det er også avsatt betydelige økonomiske ressurser i Handlingsplanprogrammet til NTP for 2018-2023 til videre planlegging.

Det er nylig lagt fram en konseptvalgsanalyse for flytebroen over Bjørnafjorden. To sammensatte kompetente konsulentkonsortier har analysert og optimalisert alle sider av flytebroen og kommer fram til samme anbefaling. Dette må kunne kalles stresstesting i praksis.

Denne støttes også av Norsk Veritas, og er en svært viktig avklaring i prosjektet.

Vennlig hilsen for

Hordfast AS

……………………………………………

Øyvind Halleraker

Daglig leder