Høringssvar fra Troms fylkeskommune

Dato: 01.10.2019

Arkivsak: 19/5199-4

Tittel: HØRING AV RAPPORT FRA EKSPERTUTVALGET SOM HAR VURDERT TEKNOLOGI OG FREMTIDENS TRANSPORTINFRASTRUKTUR HØRINGSFRIST: 01.10.2019

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fylkesrådet har behandlet høring av rapport fra ekspertutvalget for teknologi og fremtidens transportinfrastruktur: «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet», med frist 1.10.2019.

 1. Fylkesrådet er i Troms er meget positive til at regjeringen har fokus på å integrere teknologiutvikling tettere inn i offentlig samferdselsplanlegging og infrastruktur-utvikling.
 2. Mange av ekspertutvalgets anbefalinger støttes, og trekker frem følgende som positivt:
 3. Anbefaling om å «stressteste» nasjonal transportplan (kapittel 4) er meget bra. Dette vil bidra til bedre treffsikkerhet i infrastrukturutviklingen og et mer fremtidsrettet planverk.
 4. Anbefalingen om revisjon av KVU metodikken (konseptvalgsutredning), med større fokus på teknologitrender i konseptutvikling er positivt.
 5. Satse videre på kompetanse, analyser og metodikk slik at teknologiutvikling blir en realistisk og robust del av samferdselsplanlegging.
  Utvalgets rapport er imidlertid mangelfull i sin beskrivelse av utfordringer og mulige avbøtende tiltak og offentlig regulering. Rapporten retter kritikk til dagens system, men i liten grad diskutert samfunnsbehov og utfordringene knyttet til ulike teknologitrender. Rapporten skiller i meget liten grad på behov og utfordringer for bymiljø og for distrikt.
 1. Hensynet til by- og kollektivtransportplanlegging, arealknapphet og faren for økt bil-trafikk og lokal forurensing burde vært vektlagt mer i rapporten. Her trekker utvalget feil konklusjon når det gjelder nullvekstmålet. Nullvekstmålet er et mål som vil bidra til mer attraktive byområder. Ved å nå nullvekstmålet vil vi oppnå flere samfunnsmål, for selv om elektrifisering av transporten vil minske utslippene, vil elektrifisering ikke fjerne alle transportsektorens, og særlig privatbilismens, negative konsekvenser for særlig byområdene i forhold til fremkommelighet og lokalmiljø.
 1. Kunnskap om markedstilpasning og lokale reisevaner er en forutsetning for rett valg av teknologi. Rett kompetanse og ressurser for å ta i bruk ny teknologi er en kritisk faktor for å kunne tilby et attraktivt kollektivtilbud og et fremtidig helhetlig mobilitetstilbud. Da beslutning om valg og finansiering av teknologi og overgang til klimanøytral kollektivtransport mobiltetsløsninger skjer på lokalt og regionalt nivå, er en vellykket implementering av ny teknologi avhengig av at fylkeskommuner og kommuner har både kompetanse og økonomiske ressurser for en større satsing.
 1. Det er uheldig dersom mye aktivitet innen pilotering og utvikling skjer ukoordinert og/eller uten nødvendig forankring i nasjonale strategier. Troms fylkeskommune er positiv til utvalgets anbefaling om utarbeidelse av egen strategi for nasjonal innovasjon innen transportteknologi, med vekt på tettere samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer.
 1. Troms fylkeskommune understreker viktigheten av økt satsing på utvikling og testing av ny teknologi som alternative tiltak til de tradisjonelle og kostbare skredsikringstiltak som tunneler og skredoverbygg.
 1. Troms fylkeskommune støtter anbefalingen om å gjøre NTP mer strategisk og overordnet, der ekspertutvalget anbefaler å tenke gjennom transportpolitikken og planene på nytt slik at NTP ikke blir et forhandlingsresultat med kompromissliste av enkeltstående prosjekter. En slik test av NTP for å avdekke mulig høyere nytte til lavere pris er i tråd med vurdering optimalisering i prosjekt, som nå pågår i rulleringen av NTP 2022-33.
 1. Det vises til satsing på ITS, og arbeid med regional ITS-strategi for Troms og Finnmark. ITS og ny teknologi bidrar til optimalisering av eksisterende vegnett, bedre trafikk-sikkerhet, økt fremkommelighet og sikkerhet for lavere summer enn ny veg eller tunneler (f.eks. teknologiutvikling og aktiv skredkontroll kan bidra til mer skredsikring for mindre penger). Innføring av ny teknologi vil imidlertid gi økte kostnader i etableringsfasen. For investering i ny teknologi må det avklares hvem som skal dekke ekstrakostnadene. Med mål om optimalisering av ressursene på lang sikt, mener Troms fylkeskommune at staten bør gi finansiell støtte til fylkeskommunene for investeringer i ny teknologi.

Vedlegg