Høringssvar fra Nasjonal rassikringsgruppe

Dato: 01.10.2019

Innspill til høring: «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Rapport fra Ekspertutvalget - teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Innspill fra Nasjonal rassikringsgruppe.

Nasjonal rassikringsgruppe består av Fylkestingsrepresentanter fra 9 ras- og skredutsatte fylker i Norge; Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Finnmark, Nordland, Oppland, Trøndelag, Troms og Rogaland. Gruppen har i 18 år vært dedikert for å gjøre våre riks- og fylkesveger sikrere gjennom målrettet arbeid for å fremskaffe nasjonal finansiering og høy prioritering av skredsikring fra de bevilgende myndigheter.

Nasjonal rassikringsgruppe har overfor spilt inn til rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) at det blir laget en helhetlig, nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført i løpet av en tidsramme på 12 år. Dette er forankret i medlemsfylkenes innspill til NTP, og har god støtte fra aktører i sjøtransportnæringen og transportnæringene.

En stor utfordring for fremkommelighet og sikker vegtransport for mange norske veger er steinsprang, snøskred, stein- og jordras. Klimaendringer forventes å gi mer flom og skred i fremtiden. Tunnel og skredoverbygg har tradisjonelt vært måten å sikre seg mot skred, dette medfører finansiering av mange store tiltak og store kostnader.

Dersom man skal lene seg på tradisjonelle og kostbare sikringstiltak som bygging av tunnel og skredoverbygg, vil vi med dagens økonomiske rammer fortsatt ha flere tiår med risikofylte vegstrekninger i horisonten. Derfor er en helhetlig nasjonal plan for skredsikring med 12 års tidshorisont svært viktig. For lettere å nå dette målet vil nasjonal rassikrinsgruppe understreke følgende innspill til høringen om teknologi for bærekreaftig mobilitet:

I den senere tiden har det blitt utviklet ny teknologi og nye metoder for å varsle og utløse kontrollerte skred i skredutsatte områder på en trygg og kontrollert måte. Teknologiutvikling som innebærer andre løsninger enn skredoverbygg og tuneller kan være alternative skredsikringstiltak. Dette som erstatning for dyre fysiske tiltak som det er vanskelig å få finansiert på kort sikt, eller i påvente av permanente sikringstiltak. I mange tilfeller vil det være aktuelt å kombinere tradisjonell rassikring med overvåkning og varsling.

Nasjonal rassikringsgruppe understreker viktigheten av økt satsing på utvikling og testing av ny teknologi som alternative tiltak til de tradisjonelle og kostbare skredsikringstiltak som tunneler og skredoverbygg. En økt satsing på alternativ skredvarsling og overvåkning, vil sikre langt flere raspunkt for pengene. Det er viktig å få på plass en god finansieringsordning for drift av anlegg med skredvarsling, overvåkning og skredkontroll.

Mvh

Åshild Johanne Høivik Kjelsnes, leder.

Vedlegg