Høringssvar fra Torbjørn Endal

Dato: 27.09.2019

Bærekraft, samferdsel og energi i lys av Teknologirapporten om fremtidens transportinfrastruktur.

Jeg synes en stor svakhet ved rapporten er mangel på en form for KVU / KS1-vurdering av de typer energiressurser og ikke minst energimengder som kan realiseres i et fossilfritt samfunn.

Tilgjengelige fornybare energimengder vil trolig bli en vesentlig begrensende faktor for de satsinger samfunnet skal gjøre i en bærekraftig fremtid - dersom vi forutsetter et fossilfritt samfunn. Fossil energi er i realiteten komprimert og lagret solenergi gjennom titalls millioner år.

Før eller siden vil vi måtte forholde oss til en verden uten fossile energiressurser dersom forbruket fortsetter som i dag.

Derfor vil det være avgjørende at myndighetene også bestiller en teknologirapport om bærekraftige energiressurser. En slik rapport vil antyde et rammeverk for energi som myndighetene må jobbe etter. I dette perspektivet blir det viktig å ta hensyn til arealbruk per produserte energienhet, energityper og energi kvaliteter.