Høringssvar fra NHO

Dato: 01.10.2019

Vi viser til høring om rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur. Vedlagt følger høringsbrev fra NHO

Vedlegg