Høringssvar fra Nye Veier AS

Dato: 26.09.2019

Nye Veiers høringsuttalelse til rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

Samferdselsdepartementet oppnevnte 2. juli 2018 et ekspertutvalg for å vurdere implikasjonene av rask teknologisk endring for planlegging av fremtidens infrastrukturutbygging. Målet med Ekspertutvalgets arbeid er blant annet å sikre at ressursene i transportsektoren brukes på en effektiv og fremtidsrettet måte. Rapporten inngår som en del av det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033. Dette er Nye veiers høringsuttalelse til nevnte rapport.

Innledningsvis er det grunn til å påpeke at Nye Veier deler Ekspertutvalgets grunnleggende premiss: «Med god bruk av ny teknologi kan kostnadseffektive og fremtidsrettede transportløsninger gjøre denne bevegelsesfriheten mer bærekraftig, større og billigere for samfunnet.» Dette henger også sammen med utvalgets hovedbudskap om at en bør «få bedre mobilitet og samtidig bruke mindre penger i transportsektoren.»

Nye Veier har valgt to hovedretninger i sin høringsuttalelse: 1) Hvilke konsekvenser visse teknologiske utviklinger kan få for samfunnsøkonomisk lønnsomhet og 2) hvordan vi mener Vegnormalene bør endres for å møte den teknologiske utviklingen – særlig i lys av et mål om samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Ekspertutvalgets rapport sier blant annet at endringer i teknologi vil påvirke kostnader og nytte for samfunnet ved å investere i infrastruktur og bruken av de ulike transportløsningene, og dermed også påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til ulike investeringsprosjekter.

En av Ekspertutvalgets konklusjoner er at man bør foreta en «stresstest» av planlagte investeringer i Nasjonal Transportplan (NTP) for å identifisere samfunnsøkonomisk nytte som er sårbar for teknologisk endring. Utvalget peker på at i NTP 2018-2029 er den samfunnsøkonomiske netto nytten av prosjektene som ferdigstilles i planperioden (inkludert prosjekter som startet opp før 2018) beregnet til om lag - 55 mrd. 2017-kr, mens den samfunnsøkonomiske netto nytten for de nye prosjektene som startes opp er beregnet til om lag -179 mrd. 2017-kr. I lys av dette, og den raske teknologiske utviklingen, mener Nye Veier en slik stresstest er et godt og viktig forslag.

Likedan mener Nye Veier at en ikke bør ha målformuleringer som egentlig beskriver et virkemiddel eller teknologi, all den tid disse fort kan bli utdaterte. Målformuleringer bør ta utgangspunkt i en tydelig beskrivelse av problemene som skal løses. Med utgangspunkt i problembeskrivelsen defineres ett eller flere mål for hva en skal oppnå med tiltaket. Målene må innebære en løsning på de identifiserte problemene. Beskrivelsen av problem og mål er grunnlaget for å identifisere hvilke tiltak som skal vurderes. Til grunn for slike vurderinger bør tilgjengelig teknologi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet ligge.

Til grunn for slike vurderinger bør tilgjengelig teknologi og samfunnsøkonomisk lønnsomhet ligge. Nye Veier deler utvalgets bekymring om at teknologiutvikling først og fremst blir et problem dersom endringene ikke fanges opp i analysene slik at prioriteringsrekkefølgen blir feil.

Nye Veier er enig i Teknologiutvalgets anbefaling om å prioritere prosjekter som har en rask realisering av nytte. En slik prioritering reduserer muligheten for å begå feilinvesteringer. Videre er det helt avgjørende at de samfunnsøkonomiske analysene og modellene til grunn er transparente og at effekter av teknologi fanges opp i større grad gjennom bruk av sensitivitetsanalyser og alternative beregninger. Videre bør beslutninger om endrede forutsetninger som kan gi store effekter i modellene utsettes for en ekstern vurdering før de operasjonaliseres i modellene.

Et annet aspekt, som ekspertutvalget ikke tar opp, er hvordan vegnormalene kan være til hinder for innovasjon og bruk av ny teknologi. Nye Veier mener det er nødvendig med en total gjennomgang og revisjon av Vegnormalene, slik at ny teknologi og innovasjon kan utnyttes. Vår erfaring er at dagens vegnormaler står i veien for bruk av materialer og teknologi som både reduserer klimagassutslipp og bidrar til en mer effektiv og samfunnsøkonomisk lønnsom veibygging. Ekspertutvalget har et kapittel med tittelen «Hvordan vil trendene påvirke samfunnsøkonomisk lønnsomhet i transportsektoren?». Det er et spørsmål som Nye Veier mener er viktig å utrede godt.