Høringssvar fra Norges Bilbransjeforbund

Dato: 01.10.2019

Samferdselsdepartementet
Pb. 8010 Dep
0030 Oslo

Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert teknologi og fremtidens transportinfrastruktur – rapport fra ekspertutvalget

Norges Bilbransjeforbund (NBF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, innen både lette og tunge kjøretøy. Vi organiserer merkeforhandlere, mekaniske verksteder, skade- og lakkverksteder, bilglassverksteder, dekkverksteder og bilbergere. Temaene i denne høringen vil innvirke på alle våre 1250 medlemmer.

Ekspertgruppen har fått et viktig mandat der vi oppfatter at formålet er å vurdere ulike konsekvenser av teknologiske endringer for transportsystemet i bred forstand. Mobilitet generelt og kjøretøy spesielt er en forutsetning for vekst og velferd. Folk må på jobb, og varer og tjenester skal til markedet, så raskt og effektivt som mulig. Er mobiliteten god, vil samfunnet tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og stimulere til nye investeringer i næringslivet. Samtidig bidrar god mobilitet til å skape velfungerende og miljøvennlige byer, verdiskapende næringsregioner og letter handelen med utlandet. Det gir rom for høyere produktivitet, mer innovasjon og styrker evnen til omstilling.

NBF er en del av NHO-systemet og vil påpeke at vi i tillegg til våre momenter støtter opp under NHOs innspill. I tillegg vil vi påpeke følgende:

 • Drivkreftene er globale
 • Markedet er en viktig drivkraft
 • Å forskuttere teknologisk utvikling er usikker kunnskap
  • Alt kan ta mye lengre tid enn vi tror

Drivkreftene er globale

Bransjen er i dag i rivende utvikling. Hoved-driverne for omstillingen er miljø samt digitalisering. Drivkrefter på kort og lengre sikt som vil påvirke både infrastruktur og transport:

 • Overgangen til en grønnere bilpark
 • Urbanisering
  • Større byer vil føre til større restriksjoner. Over tid kan dette medføre færre biler
 • Digitalisering
  • Nye former for salg, eierskap og bruksmønster
  • Nye former for service og vedlikehold
 • Autonomi
  • Nye biler blir i stadig større grad selvkjørende
  • Det er allerede selvkjørende busser og lastebiler i drift
 • Politiske rammebetingelser
  • Endringer i rammebetingelser
   • Incentiver for mer miljøvennlig transport

Markedet må være i fokus

Uavhengig av disse drivkreftene er bransjens og samfunnets sterkeste påvirker og forutsetning: markedet. Det norske markedet vil kreve økt transport av gods og personer. Samtidig er det utenlandske markedet en forutsetning for teknologiutvikling.

Produsentene utvikler kjøretøy og tilhørende teknologi til et globalt marked, ikke det norske. Norge er derfor nødt til i stor grad gå i takt med det globale markedet. Samtidig må man hensynta tilbudssiden versus etterspørsel, og kostnadsbildet for bruker. Eksempelvis er det i dag mulig å få levert tunge kjøretøy på hydrogen, det er mulig å bygge ut ladestasjoner, men kostnaden for transportører vil være altfor høy.

Forskuttering av teknologier

Man skal være varsomme med å forskuttere teknologisk utvikling. Men en ordning som NHO foreslår der man stresstester prosjekter/investeringer mot ulike umodne teknologier vil være smart. Ulik nullutslippsteknologi for tunge kjøretøy og autonome biler er eksempler på slik umoden teknologi. Eksempelvis bør også målsetninger i NTP vedrørende hvilke typer biler som selges i 2030 stresstesters for å sikre at målsetningen er faglig begrunnet.

Eksempelvis er autonome biler og lastebiler bredt omtalt i pressen, i bransjen og i debatter, men sannheten er at ekspertene mener at velfungerende selvkjørende biler i samfunnet trolig i er tiår unna.

Infrastruktur

I likhet med NHO vil vi påpeke behovet for å behovet for å bygge ut nødvendig infrastruktur for nullutslippskjøretøy. Det er åpenbart på kort sikt at lading er viktig, men trolig også hydrogen vil være nødvendig. Det er viktig at reguleringsplaner, infrastruktur (inkl. strømnett/5g etc) vurderer disse behovene, og tilrettelegger for utbygging på et senere tidspunkt.

Vedlegg: NBFs veikart for nyttetransporten

Vedlegg